Успешно приключи проектът „Социални услуги за независим живот“

Със заключителна пресконференция на 24.11.2017 година бе отбелязано успешното приключване на Проект  „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 […]

Съобщение

Десет потребители на социални услуги от община Черноочене, по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», […]

Съобщение

Петдесет и пет лични асистенти от община Черноочене, назначени по  Проект  „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим […]

Съобщение

Петдесет и пет лични асистенти от община Черноочене, назначени по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим […]