Съобщение

Социални услуги за независим живот

Петдесет и пет лични асистенти от община Черноочене, назначени по  Проект  Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година участваха в провеждането на групова супервизия през месец юни 2017 година.

Разделянето на участниците на две групи доведе до постигането на по-добър ефект. В процеса на предоставяне на услугата бяха ндикирани основните проблеми, появили се в през първото полугодие на 2017 година. След обстоен анализ на проблемите бяха набелязани методи за тяхното решаване и формулирани основните теми на супервизията.

Освен формулираните предварително теми, личните асистенти имаха възможност да поставят и конкретни въпроси, свързани с проблемите, възникнали в ежедневната им работа по обгрижване на хора с увреждания и възрастни в невъзможност да се обслужват сами.

Груповата супервизия на личните асистенти назначени на 6 часов работен ден се проведе на 14.06.2017 година, а на тези, назначени на 4 часов работен ден на 21.06.2017 година в рамките на два астрономически часа за всяка от формираните групи от социалния работник, назначен към «Център за социални услуги в домашна среда».

В провеждането на груповата супервизия взеха участие управителят на Центъра, медицинският специалист, психологът и раководителят на Екипа по организация и управление на Проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”