Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Община Черноочене постъпват множество молби […]

Предложение

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази връзка предлагам […]

Проект за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година

Докладна записка и Проект за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година Приложение: Обявление