Предложение

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази връзка предлагам […]

Проект за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година

Докладна записка и Проект за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година Приложение: Обявление