Предложение

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази връзка предлагам […]

Заповед

На основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на […]

Съобщение за обществено обсъждане

на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги Във връзка с разработените Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални […]

Заповеди

Яворово Ябълчене Черноочене Черна нива Средска Среднево Соколите Свободиново Пряпорец Петелово Патица Паничково Ночево Минзухар Лясково Комунига Каняк Каблешково Йончово Житница Женда Железник Драганово Даскалово Габрово Вождово Водач Верско Бърза […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание протокол №1/22.08.23г. на УС на ФК“Искра“, и чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.09.2023г./събота/ от 17,30 ч. в сградата […]