Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане […]

Справка

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Община Черноочене Докладна записка с Вх.№52 от 04.04.2022 година при ОбС-Черноочене, относно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет […]

Обявление

На основание чл. 6д, ал.2 от закон за защита при бедствия е публикувана за обществено обсъждане Общински план за защита при бедствия и Програма за намаляване на риска от бедствия […]