Покана за общо събрание

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание протокол №1/12.02.24г. на УС на ФК“Искра“, и чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.03.2024 г./петък/ от 17,30 ч., в […]

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и с цел провеждане на обществени консултации на интернет страницата на Община Черноочене на 11.01.2024 г. e публикуван проекта на План-сметка […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене Кметът на Община Черноочене – Айджан Ахмед кани всички граждани на общината на публично обсъждане на проекта […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене Кметът на Община Черноочене – Айджан Ахмед кани всички граждани на общината на публично обсъждане на проекта […]

Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]