Окончателен протокол за назначаване на държавен служител на длъжност – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация – Черноочене и Приложение №8

Утвърдил:………………….…. /Айджан Ахмед/ Кмет на община Черноочене ПРОТОКОЛ № 4 ЗА ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ за назначаване на държавен служител на длъжност – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в […]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

За участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация – Черноочене: I. Въз основа на преценка на представените от […]

Прокотол № 1 на Комисия назначена със Заповед № 431/23.05.2024 г.

Днес на 29.05.2024 г., в 10:00 часа, Комисия назначена със Заповед № 431/23.05.2024 г. на Кмета на община Черноочене в състав: Председател: Кенан Нешад – Директор дирекция “Специализирана администрация“, Членове: […]

Обявление

Община Черноочене със седалище и адрес на управление: с. Черноочене, ул. Шеста №9, на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закон за държавния служител, във връзка […]

Обявление

Община Черноочене, област Кърджали, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед №281/10.04.2024 г. на кмета на общината ОБЯВЯВА КОНКУРС: За заемане на длъжността „Юрисконсулт“ в Община Черноочене. 1. […]

Обява

Проект № BG05SFPR002-2.005-0088 „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“ ОБЯВА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ​В качеството си на бенефициент по Проект «по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, […]

Обява

за среща за обществено обсъждане ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, представлявана от Кмета Айджан Ахмед, с адрес: с. Черноочене, ул. ,,Шеста‘‘ №9, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1085 от 14.11.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 г.; […]