Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2023 – 2027 година

Разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и приета с Решение №28/ 21.03.2024 г. на Общински съвет – Черноочене […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2024 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №10  от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №22 от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №35 от 21.03.2024 г.) […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. […]