Съобщение

Съобщения, Социални услуги за независим живот

s_152Петдесет и пет лични асистенти от община Черноочене, назначени по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година успешно преминаха двудневно надграждащо обучение на 25-26.11.2016 година.
Обучението бе проведено от квалифициран лектор от лицензирана фирма изпълнител, избрана след провеждане на процедура по ЗОП. По време на обучението назначените лични асистенти бяха подробно запознати със спецификата на зрителните, физическите и менталните увреждания, с основните проблеми на комуникацята, предизвикателствата пред остаряването и приспособяването към третата възраст. Личните асистенти бяха информирани за проявите и етапите на загубата и незавършената скръб и бяха обучени как да се справят със загубата и да оказват помощ на хора, преживели загуба.
В процеса на обучение бяха разиграни множество ролеви игри, които бяха оценени от обучаемите като особено полезни за справяне с ежедневните им задължения и проблеми.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Изготвил:
Координатор: Месру Мюмюн

informacia