Решения на общинския съвет от 29 април 2021 година

Решение № 22 Решение № 23 /Приложения: Пиро_Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите Черноочене/ Решение № […]

Докладна записка

1. Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ на пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 434,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Закона за […]