Решения на Общински съвет 16 февруари 2024 година

Решение 08 /Приложение/ Решение 09 Решение 10 Решение 11 Решение 12 /Приложение/ Решение 13 /Приложение/ /Приложение/ Решение 14 Решение 15 Решение 16 /Приложение/ Решение 17 /Приложение/ Решение 18 Решение 19 Решение 20 Решение 21 Решение […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план и устройствена план-схема на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ […]

Докладна записка

Относно: Предоставяне за ползване компютърни зали от сгради на училища на територията на община Черноочене. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общинска администрация – Черноочене постъпи […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване пазарна оценка за право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела – учреден сервитут върху имоти общинска собственост за изграждане на обект: ,,Трасе […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]

Протокол № 02

Днес, 16.02.2024 година  /петък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе извънредно заседание на Общински съвет- Черноочене. На заседанието присъстваха всички общински съветници-общо 17. Съгласно […]

Протокол № 02

Днес, 14.02.2024 година  / сряда /, от 17.00 часа,  в читалищен салон „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе съвместно заседание на ПК-и при ОбС– Черноочене, при следния                                               Д […]