Докладна записка

Относно: Одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Черноочене. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с разпоредбите на член […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Право на преминаване и право на прокарване на ел. кабел до 1кV от фото-волтаична инсталация в УПИ ХХ120,123, кв.17 по КРП на с.Петелово през общински улици до Трафопост ТП-2 […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. […]