Докладна записка

Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Черноочене за второто полугодие на 2021 година Уважаеми дами и господа общински съветници! В изпълнение на своите функции […]

Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2022 година Уважаеми дами и господа общински съветници ! За по-добра […]

Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. юли до края на […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, […]