Отдели

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Кенан НЕШАД – Директор дирекция “Специализирана администрация“ 03691-6348

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, СТОПАНСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА“

Рушен ФЕЙЗУЛА – Началник отдел „ИПСИП” 03691-6368

Даниела НИКОЛОВА – Главен експерт “Програми и трудова заетост” 03691-6263

Хаппе МУСТАФА – Счетоводител „Програми и трудова заетост“ 03691-6360

Первин АЛИ – Старши специалист „Обществени поръчки“ 03691-6263

Ахмед МЕХМЕД – Старши специалист “Европейски фондове” 03691-6139

Ердинч МУСТАФА – Старши специалист „Земеделие, гори и екология“ 03691-6224

Мукаддес Садула – Специалист „Архив“ 03691-6139

Елфиде ИСМАИЛ – Технически сътрудник – Общински съвет 03691-6434

Найля Мустафова – технически сътрудник – Общински съвет 03691-6434

Рашид Адем – Технически сътрудник 03691-6139

Ширин Исмаил – специалист „Архив“

Себилджан Юсуф – специалист „Трудова заетост“ – 036916263

Гюлджан Джелил – специалист „Европейски фондове“ – 036916263

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Исмет ИСМАИЛ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ 03691-6220

Мехмед МЕХМЕД – Младши експерт „Приходи“ 03691-6220

Мелекбер ЕМИН – Счетоводител „Приходи“ 03691-6220

Емин АЛИ – Касиер-събирач 03691-6220

ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Мюмюн Сюлейман – Главен архитект 03691-6163

Николина МИЛЕВА – Началник отдел “ТСУ“ 03691-6163

Бюрхан МЕХМЕТ – Специалист „ТСУ“ 03691-6163

Юксел ШАБАН – Специалист „ТСУ“ 03691-6163

Сафет МЮМЮН – Специалист „ТСУ“ 03691-6163

Серкан Акиф – младши експерт „Гражданско строителство“ – 036916163

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Неджатин САЛИМ – Директор дирекция “Обща администрация“ 03691-6228

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Шемсетин СЮЛЕЙМАН – Началник отдел “ГРАО” 03691-6334

Юмюгюл ФЕЙЗУЛА – Главен специалист “Човешки ресурси” 03691-6385

Шафер Ахмед – Старши специалист “Общинска собственост” 03691-6360

Фатмегюл Рамадан – специалист „ГРАО“

Найме Мехмед – специалист „ГРАО“

Халим Шакир – специалист „Управление при ОМП“

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Хасине СЮЛЕЙМАН – Специалист „ГРАО“ 03691-6223

факс: 03691-6223

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“

Севинч МЕХМЕД – Главен счетоводител 03691-6236

Мюмюн БЕКИР – Главен специалист „Бюджет“ 03691-6070

Байрие ФЕЙЗУЛА – Старши счетоводител 03691-6070

Неврие Рамадан – Специалист „Касиер“ – тел.036916360

Зехрагюл Яха – счетоводител – тел.036916070

Нуртен Исмаил – счетоводител – тел.036916070

Йозлем Шабан – счетоводител 03691-6070
Ипек Иса – счетоводител 03691-6070

ДРУГИ
Хабибе МУСТАФА – Финансов контрольор 03691-6228

Наим РЕДЖЕБ – Юрисконсулт 036916224

Дежурни в общински съвет за сигурност 03691-6213