Вътрешни правила за определяне, събиране и счетоводно отразяване на приходите от местни данъци и такси в Община Черноочене

/Одобрени със Заповед №56/29.01.2021 г. на Кмета на Община Черноочене/ Глава I ОБХВАТ Чл.1. С тези вътрешни правила се определят конкретните задължения и отговорности на длъжностните лица от отдел „Местни […]