Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този правилник урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Черноочене. […]

Вътрешни правила за определяне, събиране и счетоводно отразяване на приходите от местни данъци и такси в Община Черноочене

/Одобрени със Заповед №56/29.01.2021 г. на Кмета на Община Черноочене/ Глава I ОБХВАТ Чл.1. С тези вътрешни правила се определят конкретните задължения и отговорности на длъжностните лица от отдел „Местни […]