Докладна записка

1. Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ на пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 434,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Закона за […]

Докладна записка

Относно: създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Черноочене, съгласно член 27 от Закона за социалните услуги. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на изискванията на член 27, ал.1 […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена […]