Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изразходване на средствата по член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. […]

Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2023 година. Уважаеми дами и господа общински съветници ! […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изменение на Общия устройствен план на Община Черноочене за имот с идентификатор 29132.11.343 по КККР на землище с Железник, граничещ с населеното място с. Железник, с което част от […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване процедура по изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части – Проект за подобрен устройствен план-парцелен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура, засягащ поземлени имоти извън […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 69657.501.172 по Кадастралната карта на землище с.Стражница, общ.Черноочене, за промяна предназначение на […]