Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година. […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. […]

Докладна записка

Относно: Закриване на училище ОУ „Н.Й. Вапцаров“, село Паничково, община Черноочене, считано от 01.09.2024 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Общинската образователна мрежа, през учебната 2023/2024 година, се състои […]

Докладна записка

От Месру Мюмюн, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2024 година. Уважаеми дами и господа общински съветници ! […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение относно функционалността на общински път KRZ2481/ KRZ1434, Бели вир-Каняк/-Яворово-мах.Горна махала с дължина 2.5км във връзка с утвърждаването му като такъв и включването му в списъка на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изразходване на финансовите средства по член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № […]

Предложение

От Ферхад Шабанали Ферхад – Зам. кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община с. Черноочене УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И […]

Докладна записка

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на […]