Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за първото полугодие на 2022 година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИСЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на своите функции и задачи като […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата  и позицията  по точки  посочени […]

Докладна записка

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2021 година […]

Докладна записка

Относно: Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2021 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №04/06.02.2020 год. на ОбС […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Награждаване по случай 24 Май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на изявени директори на училища, детски […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Черноочене в комисията за изработване на областна аптечна карта на област Кърджали. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ​В община Черноочене​ е постъпило писмо с изх. № […]

Докладна записка

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел 1кV от обект:”Външно кабелно захранване на бункерна […]