Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за право на преминаване през общински имот с идентификатор 35047.8.471-пасище за достъп до имот с идентификатор 35047.8.140 по КККР на с.Каблешково, намиращ се в зона Жм […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Коригиране на технически неточности в Плана за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Уважаеми съветници, С решение №23 от 29.04.2021г. Общински съвет Черноочене прие „План […]

Докладна записка

Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на водоем публична общинска собственост в землището на с. Пчеларово чрез предоставянето му под […]

Докладна записка

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ […]