Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за разширение на площадката за проектиране и изграждане на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води Черноочене“, разположена […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в Общото събрание на съдружниците на „ В и К“ ООД- гр. Кърджали и определяне на мандата и позицията по точки […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2021 […]