Подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово- Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/“,

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП Подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на […]

„Изграждане на канализация в с. Пряпорец, общ.Черноочене“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1- „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с.Пряпорец, общ.Черноочене“ и Обособена позиция 2 – „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ.Черноочене“

Информация: informaciya… Приемо-предавателен протокол: priemo_ predavatelen_protokol