Регистър на декларации на кметове на населени места в община Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

  №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.49,ал.1, т.2 –част I и II 1. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач МУСА МУСА 2. Гюнер Апти […]

Регистър на одобрени проекти в периода 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г.

№ по ред Населено място Възложител Квартал, имот /УПИ Вид ПУП Одобрен със(с)Заповед/Решение 1. с.Петелово, община Черноочене „АР-М-АГРО” ООД УПИ ХІХ, кв.23 с.Петелово ПУП – ПП и ПУП – Специализирана […]

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи /IV и V категория / в община Черноочене от 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г.

    Възложител Стр31оеж Местонахождение Категория Разрешение за строеж  № / Дата 1 / 05.03.2024 г. 1.Нефие Баязитт Рюстем 2.Басри Салим Рюстем „Еднофамилна жилищна сграда с гараж”. с.Черноочене УПИ ХIХ-323, […]

Регистър на издадените разрешения за строеж от 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г.

№ на РС Дата на издаване Обект:   Наименование Местонахождение Възложител Категория на строежа № 1 10.01.2024 г. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност във физкултурен салон към […]

Регистър на одобрени проекти в периода 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г.

    Обект Населено място Възложител Протокол на ЕСУТ или Комплексен доклад за оценка на съответствието и дата на одобряване 1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност […]

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи /IV и V категория / в община Черноочене от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Удостоверение№ / дата Възложител Строеж Местонахождение Категория РС № / Дата 1 / 05.03.2024 г. 1.Нефие Баязитт Рюстем 2.Басри Салим Рюстем „Еднофамилна жилищна сграда с гараж”. с.Черноочене УПИ ХIХ-323, кв.64 […]

Регистър на издадените разрешения за строеж от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

№ на РС Дата на издаване Обект:   Наименование Местонахождение Възложител Категория на строежа № 1 10.01.2024 г. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност във физкултурен салон към […]

Публичен регистър на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи в община Черноочене за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

№ по ред Наименование на обекта Населено място Възложител Протокол за откриване на строителна площадка Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа 1. „Жилищна сграда с търговски […]

Регистър на издадените разрешения за строеж за периода 01.01.2024 г. – 29.02.2024 г.

№ на РС Дата на издаване Обект:   Наименование Местонахождение Възложител Категория на строежа № 1 10.01.2024 г. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност във физкултурен салон към […]