Съобщение

Социални услуги за независим живот

Десет потребители на социални услуги от община Черноочене, по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година, получиха пожароизвестителни датчици за дим по домовете си. Датчиците са монтирани в домовете на възрастни трудноподвижни или самотни потребители.Чрез силен звуков сигнал, монтираните устройства алармират потребителя, семейството или съседите при опасност от възникване на пожар.
Устройствата са закупени със средства от общинския бюджет и са монтирани по съвместна инициатива на община Черноочене и Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението»- град Кърджали .
Целта и принципа на действие на монтираните датчици бяха подробно разяснени на потребителите и техните семейства от главен инспектор Иван Стефанов- началник РС «ПБЗН»- град Кърджали.
На мероприятието присъстваха управителят на Център за социални услуги в домашна среда г-н Сезгин Рамадан, координаторът на Проекта и секретар на община Черноочене г-н Месру Мюмюн и заместник кметът на община Черноочене г-н Ферхад Ферхад.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Проект № BG05M9OP001-2.002-0083-C001

Социални услуги за независим живот”