Успешно приключи проектът „Социални услуги за независим живот“

Новини, Социални услуги за независим живот

Със заключителна пресконференция на 24.11.2017 година бе отбелязано успешното приключване на Проект  Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година, реализиран от община Черноочене в периода 02.02.2016 – 30.11.2017 година.

В словото си, кметът на община Черноочене, господин Айдън Осман изказа задоволството си от от успешно приключилите дейности в помощ на 89 потребители на социални услуги, от изпълнените цели и изтъкна значимостта на Проекта за създаване на устойчив модел за осигуряване на независим живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години, които са в затруднение или невъзможност за самообслужване или са в риск от социална изолация и за преодоляване бедността в региона чрез създаването на 59 работни места в сектора на социалната икономика.

Всичко това стана  възможно чрез предлагане на ефективни социлни услуги и прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки един потребител, както и чрез разширяване обхвата на предлаганите социални услуги  и въвеждане на нови услуги като предоставяне на здравни грижи и психологическа подкрепа от квалифициран медицински специалист и психолог.

В заключение господин Осман изказа благодарност на екипите, ангажирани с дейностите по Проекта и увери гражданите, че служителите на общинска администрация и в бъдеще ще работят за разширяване капацитета на Център за социални услуги в домашна среда и въвеждане на нови видове услуги в полза на  хората в неравностойно положение и техните семейства.

Присъстващите служители, потребители и граждани изказаха задоволството си от поетите от общината ангажименти за осигуряване на устойчивост на дейностите и резултатите.

final_press