Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ на Детско заведение „Знаме на мира” с идент. 58731.703.45.11 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е с намерение да […]

Докладна записка

Относно: за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”  ООД – гр. Кърджали за 2024 година.                 УВАЖАЕМИ […]

Докладна записка

Относно: Приемане на решение на Общински съвет – Черноочене, относно участие на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план и устройствена план-схема на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ […]

Докладна записка

Относно: Предоставяне за ползване компютърни зали от сгради на училища на територията на община Черноочене. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общинска администрация – Черноочене постъпи […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване пазарна оценка за право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела – учреден сервитут върху имоти общинска собственост за изграждане на обект: ,,Трасе […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]