Докладна записка

Относно: Компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на Решение № […]

Докладна записка

Относно: Актуализация на бюджета на община Черноочене за 2023г. и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и  основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Оправомощаване на кмета на община Черноочене да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Черноочене, в това число да взема решения за и да одобрява смени на […]

Докладна записка

От СЕЗГИН МЕСТАН – общински съветник при ОбС – Черноочене ОТНОСНО:Определяне размера на основното месечно възнаграждение на Зам.-председателя на Общински съвет– Черноочене УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание […]

Докладна записка

От СЕЗГИН МЕСТАН – общински съветник при ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Определяне размера на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Черноочене УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, […]

Предложение

Относно:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 24774.11.209 по Кадастралната карта на з-ще с. Дядовско, общ. Черноочене, за застрояване […]