Съобщение

Съобщения, Нови възможности за грижа

В изпълнение на дейностите по партньорско споразумение № BG05-0907-1/24.03.2015 г. на Община Черноочене с АСП по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” , финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” двадесет и един лични асистенти участваха в провеждането на супервизия, на която бяха разгледани конкретни проблемни казуси от практиката на наетите лица. Супервизията бе проведена на 20 и 21 януари от супервайзор от Дирекция „Социално подпомагане”.
В изпълнение на дейностите по проекта през месец февруари ще бъдат наети медицински специалисти, които ще предоставят здравни услуги на нуждаещите се потребители в рамките на квотата, определена за общината – 573 часа.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”