Докладна записка

Материали до ОбС

От Айдън Ариф Осман – Кмет на Община Черноочене

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинска администрация Черноочене в Общото събрание на МИГ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 07.12.2015 г. се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Минерални бани за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Въз основа на взето от Общински съвет решение №66/27.08.2015 година Община Черноочене е партньор на Община Минерални бани.
В тази връзка и в изпълнение на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. трябва да се определи представител на Общинска администрация Черноочене в Управителния съвет на МИГ.

Предвид гореизложеното предлагам да се вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание на подготвителната мярка и на Чл. 12. ал.1, т.1 от НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и докладната записка на Кмета на общината, Общински съвет Черноочене

РЕШИ:

1. Определя за представител на Общинска администрация Черноочене в Общото събрание на МИГ Минерални бани-Черноочене – Ферхад Шабанали Ферхад, Заместник кмет на Община Черноочене.
2. Упълномощава Ферхад Шабанали Ферхад да предлага пред Общото събрание размера на встъпителния и текущ членски внос, който трябва да бъде заплащан от Община Черноочене като член на МИГ.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене