Доставка на нов училищен автобус (19+1 места) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали

Архив

РЕШЕНИЕ

Номер: 30 от 17.01.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Селями Бейсим Мустафа – заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Образование

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на един брой нов училищен автобус (19+1 места) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали

ІV.2)Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:
ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от доставка на училищен автобус за нуждите на община Черноочене, област Кърджали.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул.“Витоша“ № 18, Република България 1000, гр.София, бул.“Витоша“ № 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.01.2014 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене, област Кърджали
Длъжност: Кмет на община Черноочене, област Кърджали

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Селями Бейсим Мустафа – заместниккмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Селями Бейсим Мустафа – заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Интернет адрес: www.chernoochene.com.

 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Хасине Сюлейман Мюмюн – младши специалист „АПО“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6223, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Интернет адрес: www.chernoochene.com.

 

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Хасине Сюлейман Мюмюн – младши специалист „АПО“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6223, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Интернет адрес: www.chernoochene.com.

 

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на нов училищен автобус (19+1 места) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Община Черноочене, с.Черноочене, област Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Доставка на нов училищен автобус (19+1 места) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34120000, 34121000

Описание:

Моторни превозни средства
Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника
Автобуси за градски и за извънградски превоз

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)Общо количество или обем

Еден брой нов училищен автобус (19+1 места) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали

Прогнозна стойност без ДДС

87500 BGN
ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата – съгласно чл.59 ал.1 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция в размер на 800 лв. и се представят в една от формите, посочени в чл.60 ал. 1 от ЗОП, със срок на валидност – 90 дни от крайния срок за получаване на офертите, внесени по банковата сметка на Община Черноочене в СИБАНК – Кърджали IBAN – BG21BUIB – 78973306143003 и Банков код – BIG – BUIBBGSF, или в касата на общината. 2.Гаранция за изпълнение на договора – парична сума или банкова гаранция за срока на договора в размер на 2000 лв, представя се преди подписване на договора за изпълнение, предвидени в чл.59 ал. 3 от ЗОП. Гаранциите се представят, освобождават и задържат при условията и сроковете, предвидени в чл.61-62 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение на обществената поръчка трябва да надвишава срока на договора с един месец.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е със средства от републиканския бюджет по програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2013 г., модул „Оптимизиране на училищната мрежа по мярка „Преструктуриране/закриване/, преобразуване на училищата или създаване на средищни училища на територията на съответната община“, при условията на отсрочено плащане, съгласно офертата на участника и изискванията в документацията за участие. Плащането ще се извършва след доставка на автобуса и подписване на приемателно-предавателен протокол – условията се договарят преди подписване на договора за изпълнение.

ІІІ.2)Условия за участие
ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Право на участие в процедурата има всеки кандидат, който приема изцяло всички условия и изисквания, посочени в тръжната документация и отговаря на условията по ЗОП. Кандидатите следва да бъдат регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. Да представят необходимите документи и декларации по ЗОП и описаните в условията на обществената поръчка. За обединение – заверено копие от договора за създаване на обединението. За физически лица – копие от личната карта. Участникът да има в предмета си на дейност, съответстващи на предмета на обявената обществена поръчка. Декларация по чл.47, ал.1, 2 и 5,чл. 50 ал. 1 т.3, чл.51 ал.1. т.3, 7, 9 . Декларация за имената на подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на поръчката, ако има такива. Основание за отстраняване на участника от процедурата също така може да бъде и наличието на някоя от хипотезите на чл. 47, чл.48 от ЗОП, несъответствие с техническите спецификации и условията и изискванията към изпълнението на поръчката към документацията за участие, представяне на оферта, която е непълна или не отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Участниците се отстраняват в случаите на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, ал. 5 и чл. 69 от ЗОП.
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: а) заверено от участника копие от годишен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година. б)декларация по чл.50, ал.1, т.3. от ЗОП.
Минимални изисквания: Участникът да има реализиран обем от подобни доставки за предходните две годи минимум 200 000 лв.
ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години 2011, 2012 и 2013 г., включително стойностите, датите и предмета на доставките. Документ/и, от който да е видно, че участника е упълномощен представител или оторизиран дистрибутор на предлаганите от него автобуси.
Минимални изисквания: Да е извършил поне една подобна доставка през последните две години.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена
IV.3)Административна информация
ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 543406 от 30.05.2013 г.
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие

07.02.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

17.02.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на община Черноочене, област Кърджали

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП – Участник или изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3)Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение № 30 от 17.11. 2014 г. на Кмета на общ.Черноочене, обл.Кърджали. Документи за участие може да бъде изтеглена от сайта на община Черноочене – www.chernoochene.com, раздел „Профил на купувача“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. „Витоша“ № 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. „Витоша“ № 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Линк към решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580578&newver=2

Линк към обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580579&newver=2