Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=577771&newver=2 Обобщена информация за извършени плащания: obob_inf_Dostavka_hran_produkti1 Обобщена информация obob_inf_Dostavka_hran_produkti obob_inf_Dostavka_hran_produkti Информация за освободена гаранция obob_inf_Dog_6_HP_Osvob_ganansa Линк от АОП на Информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731068&newver=2 obob_inf_Dostavka_hran_produkti11

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Вътрешни облицовки и настилки ” (наименование на специалността), код по СППОО 5820306, за придобиване на ІІ квалификационна степен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 […]

Извършване на СМР/СРР на обект: Защитено жилище, находящ се в с. Минзухар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 […]

Публична покана: „Организиране и провеждане на обучения“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: […]

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /газьол / за отоплителен сезон 2014/2015 за нуждите на СОУ „Хр. Смирненски“ с. Пряпорец, общ. Черноочене

РЕШЕНИЕ Номер: 183 от 29.01.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Средно общообразователно […]

Доставка на нов училищен автобус (19+1 места) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали

РЕШЕНИЕ Номер: 30 от 17.01.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Разработване на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и провеждане на съпътстващи обучения

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул. “Шеста“ № 9, За: Ахмед Кязим Мехмед, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6139, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 Място/места за контакт: Община ЧернооченеИнтернет адрес/и: […]

Извършване на функционален анализ, оптимизиране на структурата на общинска администрация, подобряване на организацията и координацията на работните процеси и създаване на механизъм за мониторинг и контрол в община Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул. „Шеста“ 9, За: Ферхад Шабанали Ферхад, България 6701, село Черноочене, община Черноочене, област Кърджали, Тел.: 03691 6139, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 Място/места за […]

Основен ремонт на НЧ „Пробуда 1952“, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Народно Читалище „Пробуда 1952″ с. Черноочене, с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали , ул.“Шеста“ № 11, За: Селями Бейсим Мустафа – Председател на НЧ „Пробуда 1952“, България […]

Доставка на един брой нов училищен автобус (27+1) за нуждите на община Черноочене, област Кърджали

РЕШЕНИЕ Номер: 768 от 08.11.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]