Докладна записка

Материали до ОбС

от АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2013 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №07/26.01.2012 год. на Об С – Черноочене беше приета Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011 – 2015 година, в изпълнение на която с Решение №06 от 15.02.2013 г. на Об С – Черноочене се прие годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Черноочене за 2013 година.
Управлението на общинската собственост през 2013 година се извършваше в съответствие с разпоредбите и изискванията на ЗОС и НРПУРОС на Об С – Черноочене.
През изминалата година сключените разпоредителни сделки с имоти общинска собственост са общо 44 броя а именно: продажби на поземлени имоти 37 броя, учредяване на възмездно право на строеж върху имоти общинска собственост 7 броя, сключените договорите за управление на имоти общинска собственост са 83 броя.
Приходите от разпореждане с недвижими имоти общинска собственост възлизат общо на 170 788,00 лв., от които 51 858,00 лв. са от учредяване на ограничено вещно право, от продажба на имоти възлизат на 118 930,00 лв., от управление на имоти общинска собственост /наеми на терени, помещения, жилища, земеделски земи и др./, възлизат на 59 340,00 лв. или общо приходи от управление и разпореждане с общинска собственост възлизат на 230 128,00 лв.
Разходите за поддържане, придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2013 година възлизат на 4 798,00 лв. /текущи ремонти, пазарни оценки и др./
През изминалата 2013 година са съставени общо 54 броя Актове за общинска собственост, от които 1 брой – за публична общинска собственост и 53 броя – за частна общинска собственост.
Проведени са 6 явни публични търга в изпълнение на Решенията на Общинския съвет – Черноочене, за които са изготвени 112 комплекта тръжни документи.
Продължава обследването и актуването на имотите публична и частна общинска собственост в границите на населените места.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал. 2 от НРПУРОС, приема отчета за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Черноочене за 2013 година.
Изготвил:
/С. Юмер/
Съгласувал:
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене