Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман

Кмет на Община Черноочене

 

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Реджеб Кадиров Мехмедов, бивш жител на с. Габрово, общ. Черноочене

 

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ,  чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№2400235/10.12.2013 г на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

Предоставя на наследниците на Реджеб Кадиров Мехмедов, бивш жител на с. Габрово, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №4/450 от 20.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следните имоти от общинския поземлен фонд:

  1. 1.                  Проектен имот с №086081, в землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ:14221, общ. Черноочене, с площ 0,571 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Дюлгер”, при граници и съседи:

№ 086080  Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№ 086026  Ливада насл. на СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ

№ 086083  Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№ 086082  Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

  1. 2.                 Проектен имот с №086083, в землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ:14221, общ. Черноочене, с площ 3,046 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Дюлгер”, при граници и съседи:

№086084  Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086082  Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086081 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086029 Ливада насл. на МУСТАФА РАМАДАНОВ АДИЛОВ

№086032 Ливада насл. на ХАСАН АПТИЕВ БЕКИРОВ

№086086  Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

  1. 3.                  Проектен имот с №086085, в землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ:14221, общ. Черноочене, с площ 0,368 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Дюлгер”, при граници и съседи:

№000136  Дере на ОБЩИНАТА

№086030 Ливада на ЕШРЕФ РЕДЖЕБ КАДИР

№086086 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086031 Ливада насл. на ЮСЕИН САЛИМОВ САЛИЕВ.

  1. 4.                  Проектен имот с №086106, в землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ:14221, общ. Черноочене, с площ 0,580 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Дюлгер”, при граници и съседи:

№086030 Ливада на ЕШРЕФ РЕДЖЕБ КАДИР

№086082 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086107 Нивада насл. на  РЕДЖЕБ КАДИРОВ МЕХМЕДОВ

№086086 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Имотът о образуван от имот №086084.

  1. 5.                  Проектен имот с №086107, в землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ:14221, общ. Черноочене, с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Дюлгер”, при граници и съседи:

№086106 Нивада насл. на РЕДЖЕБ КАДИРОВ МЕХМЕДОВ

№086082 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086083 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

№086086 Нива на ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Имотът о образуван от имот №086084.

 

 

ИЗГОТВИЛ:

/Е. МУСТАФА/

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Д-р на дирекция „СА”:

/К. Нешад/

 

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН                                                  

Кмет на Община Черноочене