„Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Черноочене”

Архив

РЕШЕНИЕ

Номер: 525 от 19.08.2013 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Николина Милева – началник отдел „ТСУ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: общинска администрация

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Черноочене”

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Стойността на поръчката попада в обхвата на чл.14 ал.1 от ЗОП. Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.“Витоша“№18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.08.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Николина Милева – началник отдел „ТСУ“ тел.03691/61-63, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Общинска администрация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Черноочене”

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: На територията на Община Черноочене
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

При изпълнение на поръчката следва да се извършват следните видове услуги: геодезическо заснемане ,изработване на трасировачни планове за инфраструктурни обекти, проекти за „контактни зони“, трасиране на линейни и площни обекти (ел. проводи, водопроводи, улици, междублокови пространства, площадки и др.) на сгради и имоти, изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради, изработване на проекти за попълване или изменение на кадастрална карта/ кадастрален план, съгласно изискванията на действащото законодателство.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71250000, 71251000, 71354300

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Изготвяне и обновление на кадастрални карти

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

(1)Начин на възлагането на услугите: Възлагането на услугите ще се осъществява писмено с възлагателно писмо от страна на Община Черноочене, в което ще се посочи обекта – предмет на услугата, цена на услугата, срок за изпълнение, начин на предаване на свършената работа и начин на плащане. (2)Общата стойност на поръчката е в размер до 200 000 лв. без ДДС

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

I. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция. II. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. III. Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл.59, ал.2 от ЗОП и представена като парична сума или банкова гаранция е 2000 лева IV. При условие, че участникът представи гаранцията за участие под формата на парична сума, същата следва да се внесе с платежно нареждане към банковата сметка на община Черноочене в СИБАНК – Кърджали IBAN – BG21BUIB – 78973306143003 и Банков код – BIC:BUIBBGSF. V. При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, той трябва да депозира към комплекта офертни документи, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да задържи в полза на Възложителя гаранцията за участие при настъпване на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП и задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, при настъпване обстоятелствата по чл.61, ал. 2 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. VI. На основание чл.59 ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1,5% (един процент и половина) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на възложителя или да представи банкова гаранция преди подписването на договора. VII. Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 6 месеца след изтичане срока на договора за изпълнение. VIII. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. IX. Внасянето на гаранциите за участие и изпълнение се извършва с платежно нареждане към банковата сметка на община Черноочене в СИБАНК – Кърджали IBAN – BG21BUIB – 78973306143003 и Банков код – BIC:BUIBBGSF

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

I.Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Черноочене за съответната календарна година. II.Отчитането и приемането на дейностите, предмет на поръчката, ще се осъществява въз основа на: – 3(три) екземпляра комплектовани от Изпълнителя текстови, графични и цифрови материали, които предава на Възложителя, съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба на Р. България; – Предаването на материалите от Изпълнителя на Възложителя се осъществява с приемо – предавателен протокол, подписан от двете страни; – Доказване на извършените видове дейности от изпълнителя се извършва чрез подробни количествено – стойностни сметки; – Твърдо договорни единични цени за извършените дейности. III. Заплащането на извършените от Изпълнителя услуги, ще се извършва въз основа на: – двустранно подписан протокол за количеството извършена работа; – списък на количествата извършена работа по улици и обекти; – фактури;

ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения. На основание чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителят изисква създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Плик №1: „Документи за подбор” 1. Административни сведения за участника – попълнен и подписан образец; 2. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващият обединението. Документът, с който е създадено обединението /договор или друг/, следва да е подробен и да съдържа информация за разпределението на средствата и дейностите между участниците в обединението. 3. Платежен документ за закупена документация за настоящата открита процедура /копие, заверено от участника/ 4. Документ за внесена гаранция за участие. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то той трябва да депозира, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. 5. Декларация, относно получаването на комплект документи за участие – попълнен образец; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2 т. 5 от ЗОП – попълнен образец; Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е: 6.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 6.2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; * Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП- попълнен образец; Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е: 1. обявен в несъстоятелност; 2. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 3. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Справка – декларация за оборота на участника от извършени геодезически услуги, свързани с предмета на поръчката общо за последните 3 години (2010, 2011 и 2012г) , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. 2. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя в законоустановения срок за сключване на договора, копие от актуална застраховка, по смисъла на чл.20, ал.3 от ЗКИР- свободен текст;
Минимални изисквания: 1.Участникът да е реализирал оборот от геодезически услуги, свързани с предмета на поръчката, общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в размер не по-малък от100 000 (сто хиляди) лева, което се доказва с декларация. 2.Участникът да декларира, че преди подписване на договора за изпълнение на услугите, ще предостави на Възложителя копие от актуална застраховка по чл.20, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър, за вреди които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на поетите задължения, както и на задълженията на негови служители.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включващ вид на извършваните услуги, стойности, дати и получатели, придружен от препоръки за добро изпълнение /референции с телефон за връзка с подписалите ги лица/. Препоръките следва да кореспондират с договорите от списъка и да посочват точния предмет на договорите, датата и мястото на изпълнение. 2. Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастър при условията и по реда на глава втора от ЗКИР, съгласно чл.24, ал.1 от ЗГК – копие заверено от участника; 3. Декларация № 8 от участника, че , ако бъде избран за изпълнител ще осигури за срока на действие на договора техника от специализиран и общ характер и преди подписване на договора, ще представи документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им. 4. Списък на техническите лица по длъжности, заети пряко с изпълнение на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените лица и/или други еквивалентни документи – копия заверени за вярност от участника; 4.1За доказателство, участника в процедурата, прилага следните документи: – Заверено копие от диплома за завършено висше образование и/или други документи за професионална квалификация/ и/или придобити сертификати от лицензирани центрове (преведени на български език, заверени от учасатника) и/или други еквивалентни документи, ако разполага с такива /; – свидетелство за получена правоспособност по кадастър при условията и по реда на ЗГК; – заверено копие на трудов договор. 4.2 Специализиран геодезически състав: 4.2.1 За доказателство, участника в процедурата, прилага следните документи: -заверено копие от диплома за завършено висше образование и / или други документи за професионална квалификация/ и/или придобити сертификати от лицензирани центрове (преведени на български език, заверени от учасатника) и/или други еквивалентни документи, ако разполага с такива /; – заверено копие на трудов договор. 4.2.2 За доказателство, участника в процедурата, прилага следните документи: – заверено копие от диплома за завършено висше и/или средно образование образование и/или други документи за професионална квалификация; – заверено копие на трудов договор. 5. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008(или еквивалентна)- копие заверено за вярност; 6. Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007(или еквивалентна)-копие заверено за вярност;
Минимални изисквания: 1.Участникът да има опит в изпълнението на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчка: участникът да има изпълнени успешно поне 3 (три) договора общо за последните 3(три) години за извършване на услуги, сходни с предмета на поръчката, доказани с минимум 3(три) препоръки за добро изпълнение /референции, кореспондиращи с договорите. Мотиви: Предвид, че предмет на обществената поръчка са обществено значими обекти, обхващащи голяма част от подземната и надземна инфраструктура на територията на община Черноочене, участникът следва да докаже опит в изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката. 2.Участника следва да притежава свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастър при условията и по реда на глава втора от ЗКИР, съгласно чл.24, ал.1 от ЗГК 3.Участника да декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще осигури за срока на действие на договора техника от специализиран и общ характер, а именно: – тотална станция със съответната комплектовка към нея – минимум 2(два) броя; – лицензиран софтуер за обработка на данни от геодезически измервания – минимум за 1 (едно) работно място – лицензиран софтуер за създаване и обработка на цифрови модели на градски и извънселищен кадастър, както и на специализирани кадастрални карти – минимум за 1 (едно) работно място – високопроходим автомобил – минимум 1 (един) брой и преди подписване на договора ще представи документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им. 4.Участниците следва да разполагат с минимален брой технически лица заети пряко с изпълнение на поръчката, както следва: 4.1 Лицензиран (правоспособен) инженер – геодезист – минимум един, назначен на трудов договор при участника и притежаващ свидетелство за получена правоспособност; 4.2 Специализиран геодезически състав: 4.2.1 Минимум 2(двама) инженер – геодезисти – тези лица да са назначени на трудов договор при участника 4.2.2 Минимум 2(двама) техници, със специалност геодезия, фотограметрия и картография (или еквивалентно) – тези лица да са назначени на трудов договор при участника; 5.Участника да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентно) с обхват по предмета на поръчката. 6.Участника да притежава валиден сертификат за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 (или еквивалентно) с обхват по предмета на поръчката.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

15.10.2013 г.  Час: 16:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.10.2013 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.10.2013 г.  Час: 11:00

Място

стая №9

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците – документ за самоличност и пълномощно. • За представителите на средствата за масова информация – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел – документ за самоличност и пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

линк към решението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=556244&newver=2
линк към обявлението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=556246&newver=2
ДОКУМЕНТАЦИЯ:

trajna_dokumentacia
Обобщена информация за извършените плащания:
Obob_inf_Geodez_zasnem

Izp_dog_137_2013g

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договори

obob_inf_Osvo_gar_Dog_137_2013