Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

Архив

РЕШЕНИЕ

Номер: 240 от 17.05.2013 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Нешад Директор дирекция „Специализирана Администрация“, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03697 6223

Място/места за контакт: айдън Ариф Осман – кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Стойност на поръчката попада в обхвата на чл.14 ал.1 от ЗОП. Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.05.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене

BG-село Черноочене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул/ „Шеста“ № 9, За: Кенан Нешад Директор дирекция „Специализирана Администрация“, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03697 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: община Черноочене
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка включва : Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект:”Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

Обществената поръчка включва изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурния проект на община Черноочене

Прогнозна стойност без ДДС

694864 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

01.01.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: 6 800 /Шест хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС.Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията – внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект:”Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали” Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на община Черноочене: Банка: СИБАНК – Кърджали IBAN: BG21BUIB78973306143003 BIC: BUIBBGSF 2. Банкова гаранция – неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на Община Черноочене.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане (до 50% от стойността на договора) се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора след представена от Изпълнителя на банкова гаранция за авансово плащане (оригинал) и фактура (оригинал). Окончателното разплащане в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора или оставащия процент след приспадане на авансовото плащане от стойността на договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в 90 (деветдесет) дневен срок след въвеждане на обектите по проекта в експлоатация и издадена фактура от страна на Изпълнителя.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1 ;2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника – Приложение№2 ;3. Документ за закупена документация за участие в настоящата открита процедура (копие) ;4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие );5. Административни сведения за участника – Образец №1 ;6. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им – Образец №2;7. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 ;8. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители – Образец №6; 9. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ – Образец №7 ;10. Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП – Образец №8 ;10А. Декларация за използване на чужденци – Образец №9 ;11. Регистрационни документи на участника ;Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице ;12. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 13. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 14. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 15. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: 15.1. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10; 15.2. Документи, удостоверяващи, че участникът има достъп до финансов ресурс, посочен в т.4.2.3; 15.3. Годишен баланс за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) ;15.4. Отчет за приходите и разходите за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г) ;15.5. Застрахователна полица за професионална отговорност по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство на участника.16. Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно:16.1. Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си – Образец № 11 ;16.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителството – копия, заверени от участника ;16.3. Списък на техническия екип /ключовия персонал/ за изпълнение на поръчката – Образец № 12/, Автобиография – Образец № 13, придружена с доказателствени документи и документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – копия от дипломи, трудови книжки/осигурителни книжки, удостоверения, сертификати, заверени от Участника; в случай, че има лица, наети на граждански договор от участника, се прилагат заверени копия на гражданските договори, както и Декларация за разположение от ключов експерт – Образец № 14.;16.4. Декларация по закона за защита на личните данни – Образец №15; 16.5. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи IV категория, както и копие от валиден талон или еквивалентни документи;16.6. Сертификати за притежавани от участника ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентни на тях – копия заверени от участника; 16.7. Декларация за притежаване от участника строително оборудване, транспортни средства и механизация – Образец №16; 17. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец №17; 18. Декларация за оглед на обекта – образец №18

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1 Годишен баланс за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си и отчет за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2010г., 2011г. и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – копие, заверено от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годишните си финансови отчети Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. 2. Застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство на Участника – копие, заверено от Участника. Ако участникът е обединение или използва подизпълнители, застрахователната полица се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, или като подизпълнител, извършващо строителство. Заб: Участникът следва да подновява застраховката редовно до изтичане на срока на изпълнение на поръчката и срока за отстраняване на дефекти. За участници чуждестранни лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени 3. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец № 10.. 4. Удостоверение от банка, потвърждаващо, че участникът разполага със собствен финансов ресурс или има достъп до кредитен ресурс /кредитна линия/ за финансиране на дейностите по поръчката, издадено не по-късно от един месец преди крайния срок за подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие. Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от извършена дейност в размер не по-малко от 2 080 000,00 лв. (два милиона и осемдесет хиляди) без ДДС. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им при изпълнение на дейностите по строителство и проектиране. За участници чуждестранни лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 3. Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ в размер не по-малък от 100 000,00 лева (сто хиляди лева). В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания по т. 1 и т. 3 ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, спрямо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност, а не за всеки поотделно/.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от поне една препоръка (референция) за добро изпълнение. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката- Образец № 11; 2. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – копие, заверено от участника; 3. Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – копие, заверено от участника; 4. Списък на техническия персонал /ключовия персонал/, Декларация за разположение на ключов експерт и автобиографии на ключовия персонал, придружени с документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – Образец № 12, Образец № 14, Образец № 13; Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. 5. Декларация по закона за защита на личните данни – Образец № 15; 6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи IV категория, както и валиден талон – копия заверени от участника; Чуждестранните участници представят документи по т. 7. от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. 8. Декларация за притежаване от участника строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор за наем/лизинг или предварителен договор за ползване от трети лица, от които произтича правото на участника да ползва оборудването – Образец №16.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за строителство, сходен с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години (2008-2012г.). Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира строителство и/или благоустройство на паркове/зелени площи или други съоръжения от техническата и благоустройствена инфраструктура. 2 Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001: 2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 3 Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001: 2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 4 Участникът трябва да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва: Ръководител на екипа – Висше образование в областта на промишленото и гражданското строителство или еквивалентно; Минимум 5 години минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на строителството; Технически ръководител на обекта – Строителен инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър”; Минимум 5 години общ професионален опит; Архитект – Придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна. Минимум 3 години опит по специалносттта. Техник-озеленител -Придобита професионална квалификация, специалност «Парково строителство и озеленяване» или еквивалентна . Минимум 3 години професионален опит по специалността ; Специалист – контрол на качеството – Инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър”; Минимум 3 години общ професионален опит; 5 Участникът трябва да разполага със строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката: самосвал – 2 бр., багер – 3 бр.,челен товарач-колесен-1 бр. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 Качество и обоснованост на техническото предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 40
Показател: П2 Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: П3 Предложена цена в лева без включен ДДС; тежест: 50
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

02.07.2013 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN

Условия и начин на плащане

Цена на документацията 10 лв. без ДДС и 12 лв. с ДДС.Внесени в касата на Община Черноочене всеки работен ден от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. или по банкова сметка на Община Черноочене. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Възложителя – www.chernoochene.com.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

12.07.2013 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.07.2013 г.  Час: 10:00

Място

в заседателната зала на общината

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 09/322/00759 от 27.11. 2012г. сключен между Община Черноочене и Държавен фонд „Земеделие”

VI.3)Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал.1,т.1 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

чл. 120 съгласно ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

17.05.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Линк към решението 

Линк към обявлението

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

KS_-_park

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.08.2013г. от 11.00 часа в заседателната зала на общински съвет Черноочене, ще се проведе Второ заседание на комисията за разглеждане на офертите по процедура с предмет: ” Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”.

СЪОБЩЕНИЕ:
На 20.08.2013г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС-Черноочене ще се проведе трето заседание на комисията – отворяне на ценовите предложения, по процедура с предмет: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”.

Публичната част на заседанието е от 12.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ:
Публичната част на третото заседание  по отворяне на ценовите предложения, по процедура с предмет: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали” е отложено  за 26.08.2013г. от 12.00 часа в заседателната зала на ОбС-Черноочене .

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Obob_informaciq_SMR_Park

Линк от Информация за изпълнен договор:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642378&newver=2