Докладна записка

Относно: Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2023 – 2027 година.                               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               Общинският съвет […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на обслужващ път в ПИ с идентификатор 58731.10.241 в обхват от края на съществуващ местен път в […]

Докладна записка

Относно: Предоставяне на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2024/2025 г.               УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл.25, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и ПУП – Специализирана ЕЛ план схема за трасе на подземен ел. кабел до 1kV на фотоволтаична електроцентрала […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора към 30.11.2023 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Упълномощаване на представители на община Черноочене в сдружение с нестопанска цел „За чисти Родопи”. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е член на сдружение с нестопанска цел „За […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ИПР/ и Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с […]