Обява

Обяви, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ и във връзка с изпълнение на дейност „Мотивиране, консултиране, изготвяне на социална оценка и подбор на потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги”, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, предлагана от Център за социални услуги в домашна среда от мобилен екип специалисти.

Целева група кандидати за потребители са възрастни хора и лица с увреждания с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене.
Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца в периода 1.10.2019 – 30.09.2020 година.
Патронажната грижа ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти включващ здравни работници, социален асистент, психолог и домашни помощници, в рамките на до 2 часа дневно с продължителност и интензитет, индикирани в индивидуалната оценка на потребителя.
Потребителите не дължат такса за получената патронажна грижа.
Необходими документи за кандидатстване:
Документ за самоличност /за справка/;
Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора ненавършили 65 годишна възраст;
Заявление /по образец/;
Декларация за информирано съгласие / по образец/.

Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в общинска администрация, стая № 14 на адрес: село Черноочене, улица „Шеста” № 9.

Срок за подаване на документите – етап І: от 01.08.2019 година до 31.08.2019 година,16.30 часа. В същия срок ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на кандидатите за потребители. Срокът за подаване на документи – етапи ІІ, ІІІ и ІV ще бъде обявен допълнително.
В изпълнение на дейността, мобилен екип от общински служители ще проведе информационни дни за информиране на обществеността и консултиране на кандидатите за потребители по кметства в периода 15.07.2019 – 15.08.2019 година. Покана с датата на всяко конкретно събитие ще бъде поставена пред сградата на кметството минимум 7 дни преди провеждане на информационния ден.

obyava12072019