Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Уважаеми дами и господа общински съветници !

Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество декларациите по ал. 1, т. 1 и т. 3 от същия член на лицата, заемащи висши публични длъжности, се подават по образец, утвърден от органа по избора или назначаването. По смисъла на този закон „Орган по избора или назначаването” е органът, който избира или назначава, а когато такъв орган липсва – работодателят по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
С писма с изх.№ 09/ 15.02.2018 г. и изх.№ 20/ 16.04.2018 година на ОбС –Черноочене до ОИК – с.Черноочене, по указание, дадено от юрисконсулт на КПКОНПИ, изисквах ОИК да утвърди образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗПКОНПИ, като отговорът на двете писма, след получено указание от ЦИК, е, че ОИК – Черноочене не е орган по избора по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗПКОНПИ, поради което няма правомощия за одобряване на гореспоменатите образци на декларации.
ЦИК с писмо с изх.№ МИ-06-250/19.04.2018 година изразява становище, че ОИК – и не са орган по избора или по назначаването на общинските съветници и кметовете по смисъла на ЗПКОНПИ съгласно § 1, т. 10 от ДР на същия закон, и че посочените образци на декларации за общинските съветници и кметове следва да бъдат утвърдени от съответните общински съвети на основание § 1, т. 10 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 1 от ДР на КТ.
В тази връзка предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следно
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗПКОНПИ и § 1, т.10 от Допълнителните разпоредби на същия закон, Общински съвет – Черноочене утвърждава образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗПКОНПИ съгласно приложенията към докладната записка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;
2.Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

Приложение:

deklaracia_konpi_pril