Предложение

Материали до ОбС

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Уважаеми дами и господа общински съветници !

От 23.01.2018 година влезе в сила Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Съгласно този закон / чл. 6, ал. 1, т. 32 / в списъка на лицата, заемащи висши публични длъжности, влизат кметовете и заместник – кметовете на общини, кметовете и заместник – кметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите.
Установяването на конфликт на интереси е регламентирано в Раздел V на ЗПКОНПИ, като в производството на установяване на конфликт на интереси Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ изисква и получава необходимата информация по отношение на общинските съветници и кметовете от постоянна комисия на съответния общински съвет / чл. 72, ал. 1 и ал. 2, т. 3 /.
В тази връзка предлагам да преобразуваме досегашната комисия по вече отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно ЗПКОНПИ.
С оглед на гореизложеното предлагам на вниманието на Общинския съвет следното
Проекто – решение :

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.72, ал.1 и ал.2, т.3; § 2, ал.1, т.5, ал.5 и ал. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, ОбС – Черноочене реши:
1.Избира и утвърждава следния състав на Постоянната комисия на Общински съвет – Черноочене за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
1. Недрет Мехмед Мехмед – Председател
2. Айджан Юсеин Ахмед – член
3. Мехмед Ниази Емин – член
4. Сезгин Мехмед Местан – член
5. Себахат Мехмед Мехмед– член
6. Реджеб Салим Нури – член
7. Асие Мустафа Мурад – член

2.Комисията е със статут на постоянна комисия на Общинския съвет и общинските съветници от състава й получават възнаграждение съгласно чл.55, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене.
3.Комисията е приемник на документацията на досегашната комисия по чл.25, ал.2, т.3 от вече отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/