Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Кандидатстване с проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уважаеми съветници,

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“:

• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Комунига, община Черноочене“
• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Габрово, община Черноочене“
• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Лясково, община Черноочене“
• Подобект: „Изграждане на площадно пространство в кв.7 с. Черноочене”

Предлагам на Общински съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:
1. Да потвърди с решение, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и е включен в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура, Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност.
2. Да даде съгласие за кандидатстване с проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“:

• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Комунига, община Черноочене“
• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Габрово, община Черноочене“
• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Лясково, община Черноочене“
• Подобект: „Изграждане на площадно пространство в кв.7 с. Черноочене”

по Процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Да упълномощи Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

Предлагам на Общински съвет Черноочене на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да приеме следното решение:
1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 година и е включен в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност.
2. Дава съгласие за кандидатстване с проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“:

• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Комунига, община Черноочене“
• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Габрово, община Черноочене“
• Подобект: Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Лясково, община Черноочене“
• Подобект: „Изграждане на площадно пространство в кв.7 с. Черноочене”

по Процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3.Упълномощава, Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене