Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател
на Общински съвет – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии от началото на мандат 2015-2019 година до края на първото полугодие на 2016 година

Уважаеми дами и господа общински съветници !

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на настоящия мандат до края на месец юни 2016 година.

Уважаеми общински съветници !
Дами и господа !

През периода ноември 2015-юни 2016 година Общински съвет –Черноочене проведе общо 8 заседания съответно на следните дати:

– 09.11.2015 година (тържествена сесия);
– 24.11.2015 година;
– 17.12.2015 година;
– 28.01.2016 година;
– 25.02.2016 година;
– 31.03.2016 година;
– 28.04.2016 година;
– 28.06.2016 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1. Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.

През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика – 6;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура – 6;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно
обслужване – 6;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и
туризъм – 6;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда – 6.

На основание чл.14, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, при необходимост можем да вземем решения с подписка. За периода има проведени подписки съответно на следните дати:

– 02.12.2015 година (две Решения- с №26 и №27);
– 11.02.2016 година (две Решения- с №13 и №14);
– 08.04.2016 година (едно Решение- №34 ).

През отчетния период са приети общо 104 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– в сферата на образованието и социалните услуги – 8 решения;
– общински бюджет – 10;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 44;
– дейност на Общинския съвет – 15;
– във връзка с кандидатстване с проекти – 5;
– приемане на стратегии, програми, планове и други – 10;
– одобряване на ПУП – 6;
– приемане или изменение на наредби на ОбС – 4;
– структура на общинската администрация – 2.
Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет, нито оспорвани като незаконосъобразни пред административен съд.

Уважаеми дами и господа
общински съветници !

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от м. ноември 2015 година до края на м. юни 2016 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

Приложения и справки:
spravka_pk

spravka_prisastvie

spravka_zasedania