Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Решение за предоставяне за управление на нов актив “Допълнително водоснабдяване с.Даскалово” , общ.Черноочене, с подобекти Помпена станция и ограда СОЗ-І в ПИ №000038 по КВС на з-ще с.Даскалово, и тласкателен водопровод на “Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “В и К” ООД, гр. Кърджали”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 4 и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост , Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене, и чл.10а , ал.4 т.2 от Закона за водите, да се вземе Решение за предоставяне за управление нов актив – строеж “ Допълнително водоснабдяване с.Даскалово”, общ.Черноочене, с подобекти Помпена станция и ограда СОЗ-І в ПИ №000038 по КВС на з-ще с.Даскалово, и тласкателен водопровод, на “Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “В и К” ООД, гр.Кърджали”, и за упълномощаването ми за извършване на необходимите действия и подписване на съответните документи във връзка с процедурата по предоставяне за управление актива “Допълнително водоснабдяване с.Даскалово”, общ.Черноочене , с подобекти Помпена станция и ограда СОЗ-І в ПИ №000038 по КВС на з-ще с.Даскалово и тласкателен водопровод на “Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “В и К” ООД, гр. Кърджали”

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
юли, 2016 г.

Проекто-решение:
proekt_reshenie_aktivi