Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид приетите промени в Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.32 от 22.04.2016 г./ предлагам актуализация на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.

М О Т И В И :

Съгласно направените изменения в ЗМДТ и по конкретно приетия нов Раздел VIII /в сила от 01.01.2017 г./ данъчно задължените лица се облагат с данък върху превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
Съгласно нов чл.61ф от ЗМДТ в правомощията на съответните общински съвети е да определят годишните размери на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв.
Таксиметровия превоз осигурява неограничена във времето транспортна комуникация до всички населени места на територията на общината и не на последно място до отдалечените високопланински села, с определено застаряващо население.
Един висок размер би предизвикал отказ от дейността със съответните социално-битови последствия. За да се облекчи данъчната тежест върху лицата извършващи таксиметров превоз предлагаме на Общински съвет – Черноочене да приеме минималния годишен размер на данъка.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с измененията в ЗМДТ /ДВ, бр.32/22.04.2016 г./ Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Приема изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, както следва:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ

1. Създава се нов Раздел VII със следното съдържание:
„ Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл.58 /1/ Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
/2/ Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Черноочене по Закона за автомобилните превози /ЗАП/.
Чл.59 /1/ Размерът на дължимия годишен данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година е 300 лв.
/2/ Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
/3/ Когато Общински съвет-Черноочене не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал.1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл.60 /1/ Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от ЗАП данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец.
/2/ В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
/3/ Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
/4/ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл.61 Данъкът по чл.59 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от ЗАП.
Чл.62 Възстановяване на надвнесен данък по чл.61 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на ДОПК.“

Преходни и заключителни разпоредби

2. Създава се нов параграф 13 със следното съдържание:
„§13. Измененията и допълненията в Наредбата приети с Решение №00/00.00.16 на ОбС – Черноочене влизат в сила от 01.01.2017 г.“

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Съгласували:
Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене

Изготвил:
Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“