Съобщение

Съобщения, Социални услуги за независим живот

logo_nezavisimОбщина Черноочене е бенфициент по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година.
Директната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 499 060 лева и ще бъде разходвана в срока на изпълнение на Проекта от 01.02.2016 до 30.11.2017 година.
Основната цел на Проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на независим живот чрез подкрепа дейността на „Център за предоставяне на социални услуги в домашна среда” на 65 лица с увреждания и възрастни над 65, които са в затруднение или в невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Проектът цели разширяване обхвата на предлаганите услуги и въвеждане на здравни услуги и предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите според индикираните им индивидуални потребности.
Основните дейности, които ще се осъществянват по Проекта са следните:

1. Организация и управление;
2. Информиране и публичност;
3. Изготвяне на Методология;
4. Кандидатстване, провеждане на конкурс и избор на управител на Център за социални услуги в домашна среда и социален работник;
5. Кандидатстване , оценка и подбор на персонала на Център за социални услуги в домашна среда;
6. Обучение, назначаване и освобождаване на персонала на Центъра;
7. Кандидатстване, социална оценка и подбор на потребителите на социални услуги;
8. Подкрепа дейността на Център за социални услуги в домашна среда, предоставяне на социални и здравни услуги на потребители, според индикираните индивидуални потребности в социалната им оценка, контрол по качеството на предоставените услуги;
9. Предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност;
10. Консултиране и супервизия на персонала предоставящ услугите.

За гарантиране качеството и ефективността на дейностите по Проекта в „Център за социални услуги в домашна среда” ще бъдат назначени управител, социален работник, медицински специалист и психолог, както и 55 лица, които ще предоставят услуги за лична помощ, социално включване и комунално-битови дейности в дома на потребителите. При индикирани потребности и заявена необходимост потребителите ще получават здравни услуги от медицински специалист и психологическа подкрепа от квалифициран психолог.
Целева група потребители по Проекта са: лица /в това число и деца/ с увреждания и възрастни хора над 65 години в затруднение или невъзможност да се обслужват сами или в риск от бедност и изолация и с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене.
Целеви групи лица, предоставящи социални услуги по Проекта са:

1. Безработни лица непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Лица с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, придобили право на ранно пенсиониране по член 69, 69а, 69б и 69в от Кодекса за социално осигуряване.
3. Целевите групи ще бъдат запознати със същността, обхвата, целите и продължителността на Проекта чрез провеждане на информационни дни по кметства, които ще стартират в края на месец февруари.

Изпълнението на дейностите по Проекта ще бъде широко популяризирано чрез провеждане на встъпителна презентация, заключителна пресконференция, публикуване на обяви на електронната страница на общината и в вестен ежедневник, отпечатване на плакати, стикери и брошури за добра практика при спазване изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”