Докладна записка

Материали до ОбС

От АЙДЪН АРИФ ОСМАН – Кмет на община Черноочене

ОТНОСНО: Упълномощаване за участие в редовно Общо събрание на „Асоциация по
ВиК – Кърджали“ и представяне на позицията на Община Черноочене
по дневния ред на заседанието.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С писмо с изх.№АВиК-01-12-14 от 17.02.2016 г. на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД-Кърджали, Община Черноочене е уведомена за свикване на редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК – Кърджали, което ще се проведе на 17.03.2016 г. от 13:30 ч., в зала 301 в сградата на Областна администрация Кърджали.
Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Областна администрация Кърджали – 35 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58 %
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91 %
Община Черноочене – 4,09 %

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-гр.Кърджали;

2.Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2015 год.,в изпълнение на чл.198в,ал.4,т.10 от ЗВ и чл.9,ал.2 от ПОДАВиК;

3.Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2015 год., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

4.Приемане на бюджета на Асоциацията за 2016 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1 от ПОДАВиК;
5.Приемане на решение за утвърждаване на проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и за вземане на решение за сключване на одобрения договор, по реда на чл.198п, ал.1, пр.първо от ЗВ, със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Кърджали;

6.Приемане на решение за изпращане на уведомление до действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Кърджали за поемане стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградените ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне, чрез същите, на ВиК услуги, на обекти въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1367 от 18.08.2015 г., издадено от заместник-началника на ДНСК, а именно:
А)Реконструкция и разширение на вътрешната водопроводна мрежа – I-ви и II- ри етап;
Б)Канализационна мрежа;
В)Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ – Кърджали, местонахождение – ПИ 40909.14.71, местност „Айрян дере“, землището на гр.Кърджали;
Г)Довеждаща инфраструктура до ПСОВ-Кърджали:
-довеждащ водопровод до ПСОВ-Кърджали/Главен клон VIII-ниска зона/,гр.Кърджали
с трасе през ПИ 40909.14.73 /улица/, ПИ 40909.117.49/улица/, ПИ 40909.122.13/ЖП
линия/, ПИ 40909.122.16/улица/, ПИ 40909.122.48/улица/, ПИ 40909.14.63 /улица/;
-довеждащ колектор да ПСОВ –Кърджали, с трасе през ПИ 40909.122.30,ПИ 40909.122.
31, ПИ 40909.122.39, ПИ 40909.122.54, ПИ 40909.122.118, ПИ 40909.122.120,ПИ 40909.
122.144, ПИ 40909.122.145, ПИ 40909.122.146, ПИ 40909.122.128, ПИ 40909.122.127,
ПИ 40909.14.70, ПИ 40909.14.73;
-довеждащ електропровод 20kV до БКТП „ПСОВ“ – кабелна линия CpH 20kV от същ.
стълб №13 на ВЛ 20kV „ОЦЗ ПС“, с трасе през ПИ 40909.14.63, ПИ 40909.14.64,
ПИ 40909.14.73 до БКТП „ПСОВ“ 2х800kVa /20/0.4kV в ПИ 40909.14.71;
Д)Изместване на ВЛ 20kV – отклонение от ВЛ 20kV, извод „Гледка“ за ТПК-АПК, извън площадката на ПСОВ.

7.Приемане на решение за изпращане на уведомление до действащия на обособената територия ВиК оператор- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Кърджали за поемане стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградените ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне чрез същите на ВиК услуги, на обекти въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-704 от 22.05.2015 год., издадено от заместник-началника на ДНСК, а именно:
А)“Довеждащ колектор до Градска пречиствателна станция за отпадъчни води/ГПСОВ/ -Момчилград“, местонахождение – землището на град Момчилград,
„Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и разширение на „ВиК“ мрежа, гр.Момчилград “, с подобекти:
1.“Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ път, довеждащ водопровод и външно ел.захранване БКТП 20/0,4kV и КЛ 20kV“, местонахождение – имот №015052, местност „Дюзелик“, землище на гр.Момчилград;
2.“Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация, гр.Момчилград“, местонахождение – гр.Момчилград.
8.Разни.
За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния
ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с писмо с Изх.№АВиК-01-12-14/17.02.2016 г. и наш Вх.№38/18.02.2016 г. за свикване на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,обслужвана от „ВиК“ Кърджали,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

Р Е Ш И :

1.ОПРЕДЕЛЯ Селями Бейсим Мустафа – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД,гр.Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 17 март 2016 г. заседание на общото събрание на Асоциацията.
2.ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене,в качеството му на представител на община Черноочене в общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, както следва:

– По т.2 – да гласува за приемане на годишния отчет за дейността на АВиК за 2015 г.
– По т.3 – да гласува за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на АВиК за 2015 г.
– По т.4 – да гласува за приемане на бюджета на АВиК за 2016 г.
– По т.5 – да утвърди проекта на договор за стопанисване,поддържане и експлоатация на
ВиК системите исъоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите,
Както и да приеме решение за сключване на договора със съществуващия ВиК
Оператор – „В и К“ ООД, гр.Кърджали.
– По т.6 – да гласува за приемане на решение за изпращане на уведомление до действащия
на обособената територия ВиК оператор – „В и К“ ООД, гр.Кърджали за поемане
на дейностите по стопанисване,поддържани и експлоатация на новоизградени ВиК
системи и съоръжения, включително предоставяне,чрез същите, на ВиК услуги, на
обекти въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1367 от 18.08.
2015 г., издадено от заместник-началника на ДНСК.
– По т.7 – да гласува за приемане на решение за изпращане на уведомление до действащия
на обособената територия ВиК оператор – „В и К“ ООД, гр.Кърджали за поемане
на дейностите по стопанисване, поддържани и експлоатация на новоизградените
ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне, чрез същите, на ВиК
услуги на обекти въведени в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-704
от 22.05.2015 год., издадено от заместник-началника на ДНСК.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене