РЕШЕНИЕ № 63 на ОБС от 12.11.2013 година /прието с подписка/

Решения на Общински съвет

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Черноочене реши:

За насроченото Общо събрание на 14 ноември 2013 година на «Асоциацията по ВиК – Кърджали» дава мандат и упълномощава за представител на Община Черноочене г-н Айдън Осман – Кмет на Община Черноочене.
При невъзможност за участие на Кмета на Общината в Общото събрание на «Асоциацията по В и К – Кърджали» упълномощава за свой представител г-н Селями Мустафа – Заместник- кмет на Община Черноочене.
По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази положителна позиция.
По точка 2 и точка 3 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изразява становище по целесъобразност и в полза на Община Черноочене относно Регионалния генерален план за обособената територия на „В и К” ООД – Кърджали и Бизнес плана за развитие на дейността на „В и К” ООД- гр. Кърджали през регулаторния период 2014 – 2018 г.

От общо 17 общински съветници в подписката участваха 15, от които 15 гласа „За”, „Против” и „Въздържал се”- няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР /