Основен ремонт на НЧ „Пробуда 1952“, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали

Архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно Читалище „Пробуда 1952″ с. Черноочене, с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали , ул.“Шеста“ № 11, За: Селями Бейсим Мустафа – Председател на НЧ „Пробуда 1952“, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6025, E-mail: probuda1952@abv.bg, Факс: 03691 6227

Място/места за контакт: НЧ „Пробуда 1952″Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проекта предвижда подмяна на покривната кострукция, ремонт и изграждането на аварийни и вътрешни метални стълби. Изпълняват се следните строително-монтажни работи: – премахване на стара покривна конструкция; – изпълнение на гредоред на кота +2^45; – изпълнение на нова дървена покривна конструкция; – изпълнение на аварийно стълбище до терена; – изпълнение на ново стълбище от кота ±0^00 до +2^45; Сградата е изградена с носещи тухлени зидове и СТБ плоча. Не се предвижда нарушаване на целостта на тухлените зидове или пробиване на отвори в плочи. Конструкцията като цяло и отделните и елементи са проектирани според „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ – 1988 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212000, 45212300, 45212330, 45212340

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на библиотеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали за конференции

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно КС към тръжната документация – в документацията за участие. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 206920 лв.без ДДС или 248304 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

248304 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Подробно описание на критериите за подбор на кандидатите съгласно чл. 25 (2), т. 6 от ЗОП: 1.1. Икономически и финансови възможности Информация/формалности, необходими за оценка дали изискванията са изпълнени: Изисквано минимално ниво: За доказване на икономическото и финансово си състояние, участникът следва да представи: • Справка за оборота от извършената дейност от участника за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си и заверени копия на Годишния финансов отчет за последните три счетоводни години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай на представен ЕИК и при положение, че годишния финансов отчет за изискуемите години е видим в сайта на Търговския регистър на Агенцията по вписванията не е необходимо представянето му, а само неговото позоваване. •Копие от Застраховка „Професионална отговорност”, за вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участници чуждестранни лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. • Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от извършена дейност в размер не по-малко от 515 000 лв. (петстотин и петнадесет хиляди) без ДДС. •Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им при изпълнение на дейностите по строителство и проектиране. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност” с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството и/или проектирането. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 1.2. Технически възможности Информация/формалности, необходими за оценка дали изискванията са изпълнени: Изисквано минимално ниво: За доказване на техническите възможности и квалификация, участниците следва да представят: • Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от поне една препоръка (референция) за добро изпълнение. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръкатата • • • Допълнителна информация за изисквания за изпълнение на поръчката може да намерите в тръжната документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Показатели за оценяване: T – Обща техническа оценка; Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) Относителна тежест на показателите за оценяване: T = 50 точки, максимална стойност Фn = 50 точки, максимална стойност Указания за определяне на оценката по всеки показател: 1. Техническа оценка T – максимален брой точки: 50 точки Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: TN Т = ––––– x 50 TNmax където: ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица TNmax – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. Показатели за оценка на техническото предложение – максимален брой точки – 35 т. Оценяват се три основни елемента на Техническото предложение, както следва: Работна програма (текстова част) До 15 т • Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; до 10 т. • Предложение за изпълнение на ключовите моменти (СМР по основен ремонт на НЧ „Пробуда 1952“, с. Черноочене, общ. Черноочене), свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати; до 5 т. Обяснителна записка До 15 т • Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционните проекти). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката. до 10 т. • Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора до 5 т. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора До 5 т • Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, шум, работа в участъците на интервенция и др.) до 5 т. Точките по трите елемента от показател „Техническото предложение” („Т”) ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка по следния начин: 1. Работна програма (текстова част) 1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – в тази част от офертата всеки Участник следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация и подготвените инвестиционни проекти. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката. • • • Допълнителна информация за Показатели за оценка на офертите може да намерите в тръжната документация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от сайта на община Черноочене, област кърджали – www. chernoochene.com, раздел „Профил на купувача“ – техническа документация и КС. Процедурата е открита със Заповед № 24 / 11.11.2013 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2013
линк към публичната покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022136