Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО: Решение за предварително съгласие за преминаване на подземен оптичен кабел от “Оптична кабелна линия с.Лясково- път ІІ-58” през
стопанисвани от общината земеделски земи в землището на с.Даскалово
и землището на с.Лясково, общ.Черноочене.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ за учредяване на сервитут, се даде предварително съгласие за преминаване трасето на подземния оптичен кабел “Оптична кабелна линия с.Лясково- път ІІ-58” през стопанисвани от общината земеделски земи в землището на с.Даскалово и землището на с.Лясково, община Черноочене, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти към предварителния проект на ПУП- Парцеларен план на кабелно трасе “Оптична кабелна линия с.Лясково- път ІІ-58”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Заявление с вх.№54-00-179/11.11.2013год.
2.Трасе на оптичния кабел и регистър на засегнатите земеделски земи, стопанисвани от общината.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с. Черноочене
ноември, 2013год.