„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“

Архив

BG-с. Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 226 от 15.05.2013 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор на дирекция „Специализирана администрация“, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на община ЧернооченеИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“ Проектът е за ремонт на съществуваща пътна връзка между селата с. Комунига и с. Безводно на територията на община Черноочене, обл. Кърджали. Настилката в участъка от км 0+00 до км 9+00 е в сравнително по – добро състояние, поради което в този участък са предвидени кърпежи и преасфалтиране. За участъка от км 16 + 690 до км 18 + 00 ремонтни дейности не са предвидени, тъй като съществуващата настилка и пътните съоръжения са в добро експлоатационно състояние. В останалата е част е предвиден основен ремонт. I. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ А. Участък от км 0+00 до км 9+00 Предвиденият за ремонт пътен участък е хектрометриран с точност 1м на измерена дължина. Установената по този начин дължина на участъка е 9,00 км. Събрани са данни за състоянието на пътната настилка, бордюрите, банкетите, отводнителните окопи, мостовете, водостоците и пътните принадлежности – парапети, стоманена предпазна ограда, пътни знаци и др . Проектният габарит съвпада изцяло със съществуващия, без да се променят първоначално установените ширини при съоръженията, както и уширенията и надвишенията в хоризонталните криви. Б. Участък от км 16+690 до км 18+00 Ремонтни дейности в този участък не са предвидени, тъй като съществуващата настилка и пътните съоръжения са в добро експлоатационно състояние. В. Участък от км 9+000 до км 16+690 Тъй като при работното проектиране е използван програмен продукт, който автоматично започва да отчита разстояния от км 0+000, в графична част на работния проект и в подробните ведомости, които разработва програмата, се отбелязва работно километриране на участъка от км 0+000 до км 7+690, вместо действителното от км 9+000 до км 16+690. Навсякъде в графичната част – ситуация, надлъжен профил, напречни профили и вертикална сигнализация, следва да се има в предвид, че се отнася за действителен участък от км 9+000 до км 16+690, т.е към работното километриране да се добавят 9,000 км от началото, които програмата няма как да отчете, тъй като те не са включени в подробното работно проектиране. Г. Проектни решения за участъците, за които е предвиден основен ремонт / реконструкция/ : от км 9+000 до км 16+690 и от км 18+000 до км 25+000 Предвижда се като предварителен ремонт да се изкърпят единичните дупки и участъците с мрежови дни пукнатини; да се попълнят единичните пукнатини; да се фрезоват и изкърпят машинно участъците с масови разрушения на износващия пласт и тези, изискващи локален ремонт. Изпълнението на предварителните ремонтни работи ще се извърши преди полагане на износващия пласт. Площите подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя и простиращи се най-малко 10 см. в здравата част на настилката. Фрезования материал се отстранява и основата се почиства с телена четка и сгъстен въздух. Подготвената площ се обработва с битумна емулсия. Във ведомостта на повредите по настилката са показани отделно участъците и площите с масови разрушения на износващия пласт. За тях е предвидено полагане на изравнителен пласт от дребнозърнест биндер с различна дебелина и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон – 4см. Проектното решение за възстановяване на пътната настилка с необходимата равност и носимоспособност е съобразено с изходните данни за проектиране. Съобразно заснетите данни се предлага участък за цялостна реконструкция от км. 9+000 до км 16+690, който е с ниска носимоспособност и са необходими дебелини и за усилване. За тези участъци в Работния проект се предвижда разкъртване и отнемане на съществуващите асфалтобетонова и трошенокаменна настилка, уплътняване на земната основа, върху която ще се изпълнят новите конструктивни пластове на настилката.

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.05.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене

BG-с. Черноочене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Бейтула Нешад – директор дирекция „Специализирана администрация“, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на община ЧернооченеИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“ Проектът е за ремонт на съществуваща пътна връзка между селата с. Комунига и с. Безводно на територията на община Черноочене, обл. Кърджали. Настилката в участъка от км 0+00 до км 9+00 е в сравнително по – добро състояние, поради което в този участък са предвидени кърпежи и преасфалтиране. За участъка от км 16 + 690 до км 18 + 00 ремонтни дейности не са предвидени, тъй като съществуващата настилка и пътните съоръжения са в добро експлоатационно състояние. В останалата е част е предвиден основен ремонт. I. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ А. Участък от км 0+00 до км 9+00 Предвиденият за ремонт пътен участък е хектрометриран с точност 1м на измерена дължина. Установената по този начин дължина на участъка е 9,00 км. Събрани са данни за състоянието на пътната настилка, бордюрите, банкетите, отводнителните окопи, мостовете, водостоците и пътните принадлежности – парапети, стоманена предпазна ограда, пътни знаци и др . Проектният габарит съвпада изцяло със съществуващия, без да се променят първоначално установените ширини при съоръженията, както и уширенията и надвишенията в хоризонталните криви. Б. Участък от км 16+690 до км 18+00 Ремонтни дейности в този участък не са предвидени, тъй като съществуващата настилка и пътните съоръжения са в добро експлоатационно състояние. В. Участък от км 9+000 до км 16+690 Тъй като при работното проектиране е използван програмен продукт, който автоматично започва да отчита разстояния от км 0+000, в графична част на работния проект и в подробните ведомости, които разработва програмата, се отбелязва работно километриране на участъка от км 0+000 до км 7+690, вместо действителното от км 9+000 до км 16+690. Навсякъде в графичната част – ситуация, надлъжен профил, напречни профили и вертикална сигнализация, следва да се има в предвид, че се отнася за действителен участък от км 9+000 до км 16+690, т.е към работното километриране да се добавят 9,000 км от началото, които програмата няма как да отчете, тъй като те не са включени в подробното работно проектиране. Г. Проектни решения за участъците, за които е предвиден основен ремонт / реконструкция/ : от км 9+000 до км 16+690 и от км 18+000 до км 25+000 Предвижда се като предварителен ремонт да се изкърпят единичните дупки и участъците с мрежови дни пукнатини; да се попълнят единичните пукнатини; да се фрезоват и изкърпят машинно участъците с масови разрушения на износващия пласт и тези, изискващи локален ремонт. Изпълнението на предварителните ремонтни работи ще се извърши преди полагане на износващия пласт. Площите подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя и простиращи се най-малко 10 см. в здравата част на настилката. Фрезования материал се отстранява и основата се почиства с телена четка и сгъстен въздух. Подготвената площ се обработва с битумна емулсия. Във ведомостта на повредите по настилката са показани отделно участъците и площите с масови разрушения на износващия пласт. За тях е предвидено полагане на изравнителен пласт от дребнозърнест биндер с различна дебелина и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон – 4см. Проектното решение за възстановяване на пътната настилка с необходимата равност и носимоспособност е съобразено с изходните данни за проектиране. Съобразно заснетите данни се предлага участък за цялостна реконструкция от км. 9+000 до км 16+690, който е с ниска носимоспособност и са необходими дебелини и за усилване. За тези участъци в Работния проект се предвижда разкъртване и отнемане на съществуващите асфалтобетонова и трошенокаменна настилка, уплътняване на земната основа, върху която ще се изпълнят новите конструктивни пластове на настилката.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45230000, 45233000, 45233200, 45233228

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на повърхностни покрития

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

1.Участък от км 0+00 до км 9+00:Възстановяване на пътната настилка; Възстановяване на пътното платно: В проекта се предвижда да се запазят съществуващите ширини на настилката в хоризонталните криви и правите участъци. Наносите върху банкетите се почистват до ниво горен ръб на съществуващата настилка. След полагането на износващия пласт се оформят до ниво нова настилка с напречен наклон 6% (по изключение минимум 4%) с несортиран каменен материал; Отводнителни съоръжения: Проектното решение предвижда почистване от наноси, храсти, камъни и боклуци радиетата на съществуващите мостове и водостоци с различен светъл отвор и конструкция. Предвижда се направата на нови парапетни шапки от бетон на водостоците съгласно приложени ведомости. На опасни места / съгласно приложените ведомости / е предвидено подмяна, ремонт и боядисване на елементи от еластичната ограда. Предвид естеството на ремонтните дейности – кърпежи, преасфалтиране, ремонт на водостоци и на еластични огради, почистване и възстановяване на банкети – за участъка не са разработвани подробни технически проекти съответно съдържащи: ситуация, надлъжен и напречни профили, не е предвидена и промяна във вертикалната сигнализация. Документацията за необходимите ремонтни дейности е представена чрез подробни схеми и ведомости; 2.Проектни решения за участъците, за които е предвиден основен ремонт / реконструкция/ от км 9+000 до км 16+690 и от км 18+000 до км 25+000: Възстановяване на пътната настилка: Настилката е оразмерена за леко движение – 10 t на ос. Приета е пътна конструкция тип „А” за категория на движението „леко” за земна основа с еластичен модул Е = 45 МРа и долен основен пласт от несортирани материали с еластичен модул Е = 350 МРа, като при проектирането максимално се запазва съществуващата настилка, където нивелетата дава тази възможност. При нивелетни разлики над 6 см е предвидено попълване над съществуващата настилка с несортиран трошен камък. Предвидено е разширяване на долния основен пласт от несортирани необработени едрозърнести материали за пътното платно и банкетите; Долен основен пласт от несортирани необработени едрозърнести материали – 30 см; Асфалтобетон плътен – 5 см.; Дебелините на пластовете, които ще се положат след предварителните ремонтни работи са определени на база резултати от обследването на носммоспособността и ниво на равност на съществуващата настилка; Дебелината е твърде променлива от Осм до 17см., но преобладаващо от 4 до 6 см; За осигуряването на височина за износващ пласт при нивелетни разлики под 4см, се предвижда фрезоване на съществуващата настилка; За осигуряване на минимум един изравнителен пласт, при нивелетни разлики под 7см, се предвижда също фрезоване на съществуващата настилка; С оглед намаляването на асфалтовите работи с проектното решение на нивелетата за отделни къси участъци (най-вече по ръбовете на настилката) е допусната по-малка дебелина (2-5см). В тези участъци са предвидени локални ремонти с цел подобряване на съществуващата носимоспособност на настилката; Съобразно заснетите дании се предлага участък за цялостна реконструкция от км. 9+000 до км 16+690, който е с ниска носмоспособност и са необходими дебелини и за усилване. За тези участъци с проекта се предвижда разкъртване и отнемане на съществуващите асфалтобетонова и трошенокаменна настилка, уплътняване на земната основа, върху която ше се изпълнят новите конструктивни пластове на настилката.

Прогнозна стойност без ДДС

4235250 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

15

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1.Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 42 000.00 лв/четиридесет и две хиляди/.Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Черноочене: СИБАНК – Кърджали IBAN – BG21BUIB – 78973306143003 и Банков код – BIC-BUIBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно приложеният в документацията образец /Приложение №9/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Община Черноочене: СИБАНК – Кърджали IBAN – BG21BUIB – 78973306143003 и Банков код – BIC-BUIBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно проекто-договора и приложеният в документацията образец /Приложение №10/.Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни след: изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Схема на плащане: 1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от дата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС; 1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 30% (тридесет процента) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура: 1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР. 1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица. 1.2.4. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи: – констативен приемо – предавателен протокол; – оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката. 1.2.5. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс. 1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол (респ. Акт образец 15) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса. 2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: По отн-е на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника.Лицето, което ще участва пряко в изпълн-то на строит-то, трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удост. от КС за изпълнение на строежи II гр., 3 кат-я, предмет на наст.общ.поръчка. В случай, че участникът е чужд.л. – представя се еквив. док-т, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строител. раб. обект на настоящата общ. пор., в зав. копие, придружен с превод на бълг. език. За изпъл-е на изискв-то се допуска представянето на декл-я в свободен текст, като в случай на участник, чужд.л.-деклар. или удост-е за наличието на такава рег-я от компет. органи, съгл. нац. му закон в зав. копие, придружен с превод на бълг. език. Когато участникът е обед-е или е предвидил участие на подизп., това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обедин-то, съответно подизп-л, който ще поеме извършването на строит-то. Участн. представят: 1) Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника; 2) Копие от док-т за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участ-те – юр.л. или ЕТ, прилагат към своите оферти и удост. за акт. съст-е. Чужд. юр.лица прилагат в офиц-н превод екв.док-т на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на док-та за регистрация, също в офиц. превод/, когато участ-т е юр.л. или ЕТ; копие от док-та за самоличност, когато участникът е физ. Л.; 3) Доказателства за изпълнение на иконом. и финансовите изискв. към участника съгласно т.ІIІ.2.2.; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3.; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП(справка: виж поле VI.3.); 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 11) Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка по образец към документацията за участие (без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3); 12) Документ, подписан от всички участници в обединението /Нот. заверено пълномощно/определящ лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника.; 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите; 14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект; 15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 56, ал.1, т.12 от ЗОП; 16) Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Представляващият следва да е посочен в документ, подписан от всички лица в обединението и е с нотариална заверка на подписите; 17) Административни сведения за участника; 18) Плик№2 – Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката; 19) Плик№3 – Ценово предложение

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с Декларация по образец – Приложение 13 по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и се удостоверява със заверени от участника копия на следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/ или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен, както и справка за общия оборот и за оборота от строителство. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия оборот и за оборота от строителство и декларация за верността на посочените от него обстоятелства. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите и за приходите от строителство, подписана от участника/или представляващия го/ и главния счетоводител. 2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора. 3.Документ, издаден от банка, че участникът разполага със собствени средства или има осигурен достъп до кредитна линия – оригинал или нотариално заверено копие.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер не по-малко от 4 100 000 лв. (четири милиона и сто хиляди) лева без ДДС и общ оборот от строителство, равен или над 4 000 000 лв. (четири милиона) лева. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им при изпълнение на дейностите по строителство и проектиране. 3. Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ в размер не по-малък от 800 000,00 лева (осемстотин хиляди). * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от препоръка/и (референция/и) за добро изпълнение. В препоръката/ите задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката. 2.Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; 3.Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Представят се: Автобиография във формат по образец и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт. 4. Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). В случай, че участник използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, същият следва да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има изпълнени успешно в рамките на последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, договор/и/ за строителство на обекти с предмет, сходен* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 60 000 кв.м. (шестдесет хиляди). *Под общ обем не по-малко от 60000 кв.м. (шестдесет хиляди) от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката, се разбира – СМР по полагане на пътна основа, ново асфалтиране, ремонт и рехабилитация, поддръжка и отстраняване на дупки по пътища. Когато е предвидено участие на подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и дела на участието им. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. 2.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазването на околната среда. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, респективно подизпълнителите, които са пряко ангажирани със строително-монтажните работи.3. Участникът трябва да разполага със следните експерти: Ръководител на екипа – висше образование в областта на промишленото и гражданското строителство, пътното строителство или еквивалентно; минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на пътното строителство.; Технически ръководител – дипломиран строителен инженер или строителен техник, отговарящ на условията на чл. 163а от ЗУТ, минимум 5 години стаж като строителен инженер или строителен техник и минимум 2 години опит на позиция ръководител на строеж; Специалист – контрол на качеството лице, с висше или средно техническо образование, което притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество или еквивалентно; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, минимум 2 години стаж на тази позиция;4. Участникът трябва да разполага с необходимото строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, както следва: Багер – 1 брой;Товарачна машина тип фадрома – 1 брой;Комбиниран багер – 1 брой;Валяк – 1 брой;Автогрейдер – 1 брой;Товарен автомобил тип самосвал – 2 броя;Товарен автомобил тип бордови – 1 брой;В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П2, вкл. технологична последователност на стр. процеси и управление на риска; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

01.07.2013 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 12 CYP

Условия и начин на плащане

Цена на документацията 10 лв. без ДДС и 12 лв. с ДДС.Внесени в касата на Община Черноочене всеки работен ден от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. или по банкова сметка на Община Черноочене. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Възложителя – www.chernoochene.com.Предвид обстоятелството, че е предоставен пълен достъп до документацията на електронния сайт на общината, изискването за заплащане на документацията е само за участници, които искат отпечатан екземпляр от възложителя.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

11.07.2013 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.07.2013 г.  Час: 11:00

Място

Общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3)Допълнителна информация

1.Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.chernoochene.com от датата на изпращане на настоящото обявление. 2.Датата, часа и мястото за отваряне и oповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.chernoochene.com. 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки – от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда – от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд – от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. 4.Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б, Където: № Подпоказател Макс. бр. точки А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 60 Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 ОБЩО: 100 5.Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ал. 5 т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

16.05.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СЪОБЩЕНИЕ

Община Черноочене набира външни експерти за участие в работата на комисията, които са включени в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП и имат квалификацията в съответствие с предмета на поръчката: „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“.
Разглеждането на офертите е обявено за 29.07.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Черноочене.
Потвърждението за участие следва да се подаде до 17.00 часа на 26.07.2013г., писмено до кмета на общината, на адрес obshtina_chernoochene@abv.bg.

Кмет на община Черноочене
Айдън Осман

СЪОБЩЕНИЕ:

На 21.08.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на общински съвет Черноочене, ще се проведе Второ заседание на комисията за разглеждане на офертите по процедура с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“.

Публичната част на заседанието е от 13.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ
На 29.08.2013 г. от 13.00 часа в заседателната зала на общински съвет Черноочене, ще се проведе трето заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите по процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“. Публичната част на заседанието – съобщаване на оценяването на офертите по показатели и отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници ще се проведе от 15.00 часа.

Информация за извършени плащания по договор:

obob_inf_Dog_126_Pit_Jenda

Информацията за изпълнение на договор за обществена поръчка

obob_inf_Dog_126_Pit_Jenda

Inf_izp_Dog_PIt_Bezvodno