Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 20.06.2024 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от инж.Месру Мюмюн – председател на ОбС – Черноочене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно закриване на училище ОУ „Н.Й. Вапцаров“, село Паничково, община Черноочене, считано от 01.09.2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

7.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ инж.МЕСРУ МЮМЮН /