Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2024 година.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се направи актуализация на следните обекти:
1. На обект: „Закупуване на компютри за Общинска администрация“ в дейност 122 „Общинска администрация“ с годишна с годишната задача от 10 000лв. да се увеличи на 20 000 лв.
2. На обект: „Закупуване на климатици за Общинска администрация“ в дейност 122 „Общинска администрация“ с годишна годишната задача от 10 000лв. да се увеличи на 14 120 лв.
3. Нов обект: „Закупуване на климатици за кметствата в селата Петелово, Свободиново, Водач, Драганово, Дядовско, Стражница, Минзухар и Бели вир в територията на Община Черноочене“ в дейност 122 „Общинска администрация“ с годишна с годишна задача 30 400 лв.
4. Нов обект: Проектиране на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в „Център за настаняване от семеен тип за стари хора“ в с. Стражница, общ. Черноочене“ с годишна задача 26 190 лв. в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
5. Нов обект: „Закупуване на генератори за нуждите на Защитените жилища в с. Минзухар и с. Патица, общ. Черноочене“ с годишна задача 3 200 лв., в дейност 554 „Защитени жилища“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
6. На обект: „Изменение на ОУП на Община Черноочене“ годишната задача от 9 634 лв. да се намали на 6 720 лв.
7. Нов обект: „Доставка и подмяна на многостъпална високонапорна помпа към съществуваща водопроводна мрежа в с. Даскалово, общ. Черноочене“ с годишна задача 5 840 лв. в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“.
8. Нов обект: „Доставка и подмяна на многостъпална високонапорна помпа към съществуваща водопроводна мрежа в с. Габрово, общ. Черноочене“ с годишна задача 6 463 лв. в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“.
9. На обект: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Габрово, общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ годишната задача да се увеличи на 36 288 лв.
10. На обект: „Благоустройство и облагородяване на улици находящи се в с. Черноочене-център, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ годишната задача от 253 840 лв. да се намали на 128 449 лв.
11. Нов обект: „Закупуване на 2 броя храсторез“ с годишна задача 2 960 лв. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.
12. На обект: „Изместване на ВЛСН извод Железник-Арпезос в участъка от Ст.№16 до ТП-2 – Черноочене“ преминаваща през УПИ, кв. 12 и 14 по ПУП на с. Пряпорец, общ. Черноочене в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ годишната задача от 26 164 лв. да се намали на 19 212 лв.
13. Нов обект: „Закупуване на тракторна косачка за стадиона в с. Черноочене“ с годишна задача 7 770 лв. в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“. Средствата необходими за обекта да се намалят от п-ф 43-09 „Други субсидии и плащания“ в същата дейност.
14. На обект: „Основен ремонт на път KRZ 2435/II-58, Габрово – Комунига/- Черна нива – Ново селище – Бакалите – /KRZ1343/ (Участък от центъра на с. Бакалите до път KRZ 1434)“ годишната задача от 2 160 лв. да се намали на 1 200 лв.
15. На обект: Основен ремонт на обект: „Път KRZ2448/KRZ1432, Черноочене-Житница/ – с. Каблешково“ годишната задача от 9 497 лв. да се намали на 9 120 лв.
16. На обект: „Рехабилитация на общински път KRZ 2461/KRZ 1430, Пчеларово-Минзухар/ Минзухар – мах. Минзухар“ годишната задача от 316 937 лв. да се увеличи на 318 260 лв.
17. Нов обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път KRZ 1432 – Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк – отбивка за с. Яворово от км. 0+940 до км. 1+575,90“ с годишна задача 8 880 лв.

След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2024 година ще се увеличи с 7 770 лв. и ще възлиза на 5 521 296 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2024 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Шенгюл Мехмед – Специалист „Бюджет“

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Dokladna_aktual_Kapitalovi-Juni_2024