Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

            Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година:

 

   

ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

 

1 Незастроен УПИ V в кв.13 с площ 753 кв.м. по КРП на с. Минзухар.
2 Незастроен УПИ  VI в кв.13 с площ 638 кв.м. по КРП на с. Минзухар.
3 Поземлен имот идентификатор 58731.703.231, с площ 1477 кв.м. по КККР на             с. Пряпорец.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

    /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

 

                                                                                        С уважение,

Директор – дирекция “ОА”:                                                                 инж. АЙДЖАН АХМЕД                                                                  /Неджатин Салим/                                КМЕТ НА ОБЩИНА