2024 Протокол 1.3 на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Съобщения

От проведено заседание на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Днес, 29.04.2024 г. в 13.30 часа в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ,  протокол от №1/11.04.2024 г. се събра Комисия /назначена с Заповед №263/03.04.2024 г. на Кмета на Община Черноочене/ за разглеждане на постъпилите заявления за индивидуално ползване, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“

СЕКРЕТАР: Исмет Ремзи Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ердоан Емин Мюмюн – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
 2. Мехмед Джевджет Мехмед – Младши експерт „Приходи“;
 3. Шафер Реджеб Ахмед – Специалист „Общинска собственост“.
 4. Шюкран Фикрет Муса – Кмет на кметство Габрово
 5. Бахри Хашимов Хашимов – Кмет на кметство Комунига
 6. Исминаз Беим Мурад – Кмет на Кметство Йончово
 7. Али Ферад Бекир – Кмет на Кметство Паничково
 8. Фаик Вели Идриз – Кметски наместник на Ночево

С протоколно решение на комисията от 11.04.2024 г. са определени броят на подадените заявления, животинските единици, предоставените преди площи, полагаемите на животинска единица и полагаемите за предоставяне площи.

Комисията разгледа постъпилите 15 броя заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от собственици на регистрирани животновъдни обекти в съответното населено място, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в землището на село Габрово, Комунига, Йончово, Паничково и Ночево.

След разглеждане комисията

РЕШИ:

Разпределя наличните мери и пасища на Заявители-земеделски стопани, съгласно животинските единици, както приложението към протокола.

Поради недостиг на пасища и ливади от Общински поземлен фонд на всички заявители и при тяхно искане трябва да се разпределят такива от държавен поземлен фонд.

С 8 гласа „За“ и 0 гласа – „Против“ комисията приема Решението.

Комисията приключи своята работа към 16,50 часа, за което състави настоящия протокол.

Настоящият протокол може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кърджали.

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не постанови друго.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Нешад:……/П/….……

 

СЕКРЕТАР: Исмет Исмаил:……/П/….……

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ердоан Мюмюн:……/П/….…… Исминаз Мурад:……/П/….……

 

 1. Мехмед Мехмед:……/П/….…… Али Бекир:……/П/….……

 

 1. Шафер Ахмед:……/П/….…… Фаик Идриз:……/П/….……

 

 1. Шюкран Муса:……/П/….……

 

 1. Бахри Хашимов:……/П/….……

Приложение

ЕГН/ЕИН Трите имена Животновъден обект в землище Животн. обект № ЖЕ
1 6102242420 Рамадан Мустафа Юсеин Габрово 1422160056 11,75
2 6802252439 Вилдан Рамадан Кадир Габрово 1422180045 12,45
3 200800923 „Туни Лезах“ ЕООД Габрово 1422130084 14,7
4 6105032561 Али Шабан Юсеин Йончово 3411720022 13,6
5 7702262590 Зехра Шабанали Аптиш Комунига 3817600076 50,4
6 6611012449 Бахри Сеидахмет Шевкет Комунига 3817600042 7,2
7 8101162730 Семра Басри Шевкед Комунига 3817600002 76,8
8 7907152422 Нурай Емурла Салиф Комунига 3817620050 7,2
9 8309152376 Мюрюфе Руфтин Салиф Комунига 3817690087 58,5
10 6109202460 Руфтин Сейдахмед Шевкед Комунига 3817600017 158,10
11 0150082349 Гюркан Иляз Риза Комунига 3817620124 15,6
12 5210122403 Расим Рахим Хашим Ночево 5237290015 10,75
13 7409012680 Ердинч Керим Аптиш Ночево 2421910004 45
14 7109292466 Реджеб Салим Нури Ночево 5237200023 37,8
15 6705052683 Кемал Махмуд Мурад Паничково 5539580080 18,2

1.1 Рамадан Мустафа Юсеин

Землище Имот № НТП Категория Площ
Габрово 14221.76.6 Ливада IX 6,105
Габрово 14221.76.9 Ливада IX 1,360
Габрово 14221.76.18 Ливада IX 1,970
Габрово 14221.76.26 Ливада IX 4,450
  Общо разпределена площ /дка/: 13,885

1.2. Вилдан Рамадан Кадир:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Габрово 14221.81.1 Ливада IX 2,351
  Общо разпределена площ /дка/: 2,351

1.3. „Туни Лезах“ ЕООД:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Габрово 14221.81.10 Ливада IX 7,900
  Общо разпределена площ /дка/: 7,900

1.4. Али Шабан Юсеин:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Йончово 34117.10.366 Пасища IX 5,666
Йончово 34117.10.427 Пасища IX 3,686
Йончово 34117.10.242 Пасища IX 7,513
Йончово 34117.10.541 Пасища IX 6,151
Йончово 34117.10.113 Пасища IX 14,543
Йончово  34117.10.505 Пасища IX 29,266
Йончово 34117.10.516 Ливада IX 2,063
Йончово 34117.10.517 Ливада IX 1,847
Йончово 34117.10.519 Ливада IX 1,212
Йончово 34117.10.520 Ливада IX 2,941
  Общо разпределена площ /дка/: 74,888

1.5. Зехра Шабанали Аптиш:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Комунига 38176.3.526 Пасище IX 37,027
Черна нива 80830.4.108 Пасище IX 23,766
Черна нива 80830.4.195 Пасище IX 6,280
  Общо разпределена площ /дка/: 67,073

1.6. Бахри Сеидахмет Шевкет:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Комунига 38176.65.14 Пасище ІХ 2,519
  Общо разпределена площ /дка/: 2,519

1.7. Семра Басри Шевкед:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Черна нива 80830.1.144 Пасище IX 12,717
Черна нива 80830.1.150 Пасище IX 37,555
  Общо разпределена площ /дка/: 50,252

1.8. Нурай Емурла Салиф: Лицето няма достатъчно животински единици, за разпределяне на имоти с НТП – пасища и ливади.

1.9. Мюрюфе Руфтин Салиф:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Комунига 38176.94.1 Пасище ІХ 4,459
Новоселище 52153.3.13 Пасище IX 23,555
Новоселище 52153.3.32 Пасище IX 8,359
  Общо разпределена площ /дка/: 36,373

1.10. Руфтин Сейдахмед Шевкед:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Комунига 38176.87.4 Пасище ІХ 10,759
  Общо разпределена площ /дка/: 10,759

1.11. Гюркан Иляз Риза:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Комунига 38176.49.9 Пасище ІХ 24,548
  Общо разпределена площ /дка/: 24,548

1.12. Расим Рахим Хашим:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Ночево 52372.600.168 Пасище ІХ 22,336
  Общо разпределена площ /дка/: 22,336

1.13. Ердинч Керим Аптиш:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Ночево 52372.600.806 Пасище ІХ 25,572
Ночево 52372.600.102 Пасище ІХ 38,552
  Общо разпределена площ /дка/: 64,124

1.14. Реджеб Салим Нури:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Ночево 52372.600.229 Ливада IX 21,318
Ночево 52372.600.227 Ливада IX 20,519
Ночево 52372.600.237 Ливада IX 14,626
Ночево 52372.600.248 Ливада IX 1,055
Ночево 52372.600.254 Ливада IX 5,996
Ночево 52372.600.268 Ливада IX 5,684
Ночево 52372.600.627 Ливада IX 1,316
Ночево 52372.600.822 Ливада IX 1,478
Ночево 52372.600.825 Ливада IX 3,703
Ночево 52372.600.827 Ливада IX 2,406
Ночево 52372.600.342 Пасище IX 45,139
Ночево 52372.600.446 Пасище IX 30,131
  Общо разпределена площ /дка/: 153,371

1.15. Кемал Махмуд Мурад:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Паничково 55395.3.412 Пасище ІХ 8,283
Паничково 55395.8.544 Пасище ІХ 5,497
Паничково 55395.8.545 Пасище ІХ 4,625
Паничково 55395.8.547 Пасище ІХ 6,219
Паничково 55395.8.517 Пасище IX 4,282
  Общо разпределена площ /дка/: 28,906