Инж. Айджан Ахмед е избран за зам.-председател на Сдружение „Толерантност“

Новини


Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед е избран за зам.-председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Толерантност”. Това стана на проведеното общо събрание на общините, членуващи в дружеството.
Сдружението е учредено през 2001 година и обединява над 50 български общини. През годините отстоява принципите на свободата, демокрацията и либерализма. Мисията и целта на сдружението са насочени към подпомагане на малките и средно големите общини в полза на гражданите и гражданското общество.
Работата на СНЦ „Толерантност“ е концентрирана върху активизиране на участието на гражданите в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво; подпомагане на частните инициативи за започване и развиване на малки и средни предприятия; разработване, създаване и внедряване на съвременни европейски системи, модели и практики на управление в общинските администрации; подпомагане на дигитализацията и въвеждането на максимален брой електронни услуги за гражданите от местните власти и други.
Исмет ИСМАИЛ