Протокол 1.2 на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Съобщения

От проведено заседание на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

Днес, 29.04.2024 г. в 10.00 часа в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ,  протокол от №1/11.04.2024 г. се събра Комисия /назначена с Заповед №263/03.04.2024 г. на Кмета на Община Черноочене/ за разглеждане на постъпилите заявления за индивидуално ползване, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“

СЕКРЕТАР: Исмет Ремзи Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Ердоан Емин Мюмюн – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
  2. Мехмед Джевджет Мехмед – Младши експерт „Приходи“;
  3. Шафер Реджеб Ахмед – Специалист „Общинска собственост“.
  4. Кадир Дурсун Яха – Кметски наместник с. Безводно
  5. Рахим Фахри Идриз – Кмет на кметство Женда

С протоколно решение на комисията от 11.04.2024 г. са определени броят на подадените заявления, животинските единици, предоставените преди площи, полагаемите на животинска единица и полагаемите за предоставяне площи.

Комисията разгледа постъпилите 11 броя заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от собственици на регистрирани животновъдни обекти в съответното населено място, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в землището на село Безводно, Войново, Женда и Соколите.

След разглеждане комисията

РЕШИ:

 

Разпределя наличните мери и пасища на Заявители-земеделски стопани, съгласно животинските единици, както приложението към протокола.

Поради недостиг на пасища и ливади от Общински поземлен фонд на всички заявители и при тяхно искане трябва да се разпределят такива от държавен поземлен фонд.

С 5 гласа „За“ и 0 гласа – „Против“ комисията приема Решението.

Комисията приключи своята работа към 13,30 часа, за което състави настоящия протокол.

Настоящият протокол може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кърджали.

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не постанови друго.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Нешад:……/П/….……

 

СЕКРЕТАР: Исмет Исмаил:……/П/….……

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Ердоан Емин:……/П/….……

 

  1. Мехмед Мехмед:……/П/….……

 

  1. Шафер Ахмед:……/П/….……

 

  1. Кадир Яха:……/П/….……

 

  1. Рахим Идриз:……/П/….……

Приложение

ЕГН/ЕИН Трите имена Животновъден обект в землище Животн. обект № ЖЕ
1 8703132361 Халибрям Расим Расим Безводно 0318850005 44,05
2 6502152547 Мюмюн Рюстем Мюмюн Войново 1198770001 19,50
3 6006152510 Фарие Халим Мустафа Женда 2925250010 58,05
4 0442133705 Наим Хъкмет Идриз Женда 2925200024 8
5 7004143471 Гюлюмсер Мехмедова Идриз Женда 2925230017 30,6
6 9001092498 Юркюш Шабан Ахмед Соколите 6789350004 53,40
7 6103212501 Ейваз Шериф Шериф Соколите 6789300003 84,20
8 6808072481 Ердинч Емин Мюмюн Соколите 6789340017 73,0
9 5808252481 Местан Сюлейман Ахмед Соколите 6789300018 42,4
10 5007102620 Рамадан Мехмед Аптикадир Соколите 6789310011 26,3
11 6411192549 Яшар Наим Ахмед Соколите 6789310007 37,5

1.1. Халибрям Расим Расим:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Безводно 03188.10.891 Ливада IX 6,964
Безводно 03188.10.909 Ливада IX 4,022
Безводно 03188.11.75 Ливада IX 26,007
Безводно 03188.10.798 Ливада IX 4,111
Безводно 03188.11.101 Ливада IX 3,492
Безводно 03188.11.150 Ливада VI 8,828
Безводно 03188.11.191 Ливада IX 11,839
Безводно 03188.10.510 Пасище IX 58,631
Общо разпределена площ /дка/: 123,894

1.2. Мюмюн Рюстем Мюмюн:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Войново 11987.1.107 Пасище IX 9,810
Небеска 51192.10.240 Пасище IX 14,802
Небеска 51192.1.52 Ливада IX 2,682
Общо разпределена площ /дка/:   27,294

1.3. Фарие Халим Мустафа:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Женда 29252.10.91 Пасище IX 8,315
Женда 29252.10.92 Пасище IX 10,147
Женда 29252.10.158 Пасище IX 50,843
Женда 29252.10.421 Пасище IX 17,763
Женда 29252.10.565 Пасище IX 2,987
Общо разпределена площ /дка/: 90,055

1.4. Наим Хъкмет Идриз:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Женда 29252.10.656 Пасища IX 2,394
Соколите 67893.501.531 Пасище IX 3,280
Средска 68566.99.288 Пасище IX 3,621
Общо разпределена площ /дка/:   9,295

1.5. Гюлюмсер Мехмедова Идриз:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Женда 29252.10.487 Пасища IX 5,708
Средска 68566.99.242 Пасище IX 18,434
Средска 68566.99.186 Пасище IX 14,821
Общо разпределена площ /дка/: 38,963

1.6. Юркюш Шабан Ахмед:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Соколите 51192.10.94 Ливада IX 7,917
Общо разпределена площ /дка/: 7,917

1.7. Ейваз Шериф Шериф:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Женда 29252.10.675 Ливада IX 7,484
Общо разпределена площ /дка/: 7,484

1.8. Ердинч Емин Мюмюн:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Соколите 51192.10.111 Ливада IX 5,061
Средска 68566.99.12 Пасище IX 4,653
Общо разпределена площ /дка/: 9,714

1.9. Местан Сюлейман Ахмед:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Соколите 67893.600.609 Пасище IX 5,577
Женда 29252.10.67 Ливада IX 0,641
Женда 29252.10.80 Ливада IX 3,704
Общо разпределена площ /дка/: 9,922

15

1.10. Рамадан Мехмед Аптикадир:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Соколите 51192.10.142 Ливада IX 1,502
Женда 29252.10.287 Пасище IX 7,452
Общо разпределена площ /дка/:   8,954

1.11. Яшар Наим Ахмед:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Соколите 51192.10.184 Ливада IX 2,620
Женда 29252.10.519 Ливада IX 1,036
Женда 29252.10.515 Пасище IX 3,843
Общо разпределена площ /дка/: 7,499