Протокол 1.1 на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Съобщения

От проведено заседание на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Днес, 26.04.2024 г. в 14.00 часа в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ,  протокол от №1/11.04.2024 г. се събра Комисия /назначена с Заповед №263/03.04.2024 г. на Кмета на Община Черноочене/ за разглеждане на постъпилите заявления за индивидуално ползване, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“

СЕКРЕТАР: Исмет Ремзи Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ердоан Емин Мюмюн – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
 2. Мехмед Джевджет Мехмед – Младши експерт „Приходи“;
 3. Шафер Реджеб Ахмед – Специалист „Общинска собственост“.
 4. Гюнер Шабан Апти – Кмет на кметство Даскалово
 5. Гюлназ Аптикерим Сюлейман – Кмет на кметство Каняк
 6. Семра Сейдали Шабан – Кмет на кметство Свободиново
 7. Маргарита Петрова Стойкова – Кметски наместник на село Пчеларово

С протоколно решение на комисията от 11.04.2024 г. са определени броят на подадените заявления, животинските единици, предоставените преди площи, полагаемите на животинска единица и полагаемите за предоставяне площи.

Комисията разгледа постъпилите 5 броя заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от собственици на регистрирани животновъдни обекти в съответното населено място, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в землището на село Даскалово, Каняк, Яворово, Пчеларово и  Свободиново.

След разглеждане комисията

РЕШИ:

Разпределя наличните мери и пасища на Заявители-земеделски стопани, съгласно животинските единици, както приложението към протокола.

Поради недостиг на пасища и ливади от Общински поземлен фонд на всички заявители и при тяхно искане трябва да се разпределят такива от държавен поземлен фонд.

С 7 гласа „За“ и 0 гласа – „Против“ комисията приема Решението.

Комисията приключи своята работа към 16,10 часа, за което състави настоящия протокол.

 

Настоящият протокол може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кърджали.

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не постанови друго.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Нешад:……/П/….……

 

СЕКРЕТАР: Исмет Исмаил:……/П/….……

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ердоан Мюмюн:……/П/….…… 5. Гюлназ Сюлейман:……/П/….……

 

 1. Мехмед Мехмед:……/П/….…… Семра Шабан:……/П/….……

 

 1. Шафер Ахмед:……/П/….…… Маргарита Стойкова:……/П/….……

 

 1. Гюнер Апти:……/П/….……

 

 

 

 

Приложение

ЕГН/ЕИН Трите имена Животновъден обект в землище Животн. обект № ЖЕ
1 847132482 Бахтиар Мюмюн Шакир Даскалово 2016700043 10,65
2 9206042368 Сунай Идриз Мюмюн Каняк 3606600002 13,6
3 6404118595 Стефка Миткова Седмакова Пчеларово 5882910008 34,95
4 5711282451 Калбие Халим Кадир Свободиново 6584170004 15
5 8306082399 Ембие Мустафа Мюслюм Яворово 8716580005 20,8

1.1. Бахтиар Мюмюн Шакир:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Даскалово 20167.1.505 Пасище VIII 11,693
Даскалово 20167.2.515 Пасище VIII 7,163
Даскалово  20167.6.509 Пасище VIII 7,589
Даскалово  20167.15.23 Пасище VIII 5,261
Даскалово  20167.9.502 Пасища IX 4,114
Даскалово  20167.5.501 Пасища VIII 4,824
Житница 29461.10.44 Пасище VIII 85,797
  Общо разпределена площ /дка/: 126,441

1.2. Сунай Идриз Мюмюн:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Каняк 36066.10.530 Пасища IX 24,370
Каняк 36066.10.567 Пасища IX 4,878
Каняк 36066.10.591 Пасища IX 11,080
Каняк 36066.10.628 Пасища IX 2,874
Каняк 36066.10.668 Пасища IX 7,392
Каняк 36066.10.669 Пасища IX 3,461
Каняк 36066.10.683 Пасища IX 17,657
Каняк 36066.10.733 Пасища IX 16,591
Каняк 36066.10.741 Пасища IX 7,456
Каняк 36066.10.830 Пасища IX 2,425
Каняк 36066.10.836 Пасища IX 2,795
Каняк 36066.10.926 Пасища IX 51,206
Каняк 36066.10.659 Пасища IX 6,627
Каняк 36066.10.757 Пасища IX 6,139
  Общо разпределена площ /дка/: 164,951

1.3. Стефка Миткова Седмакова:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Пчеларово 58829.97.1 Пасища VI 6,869
Пчеларово 58829.97.28 Пасища VI 5,511
Пчеларово 58829.143.1 Пасища VII 14,304
Пчеларово 58829.153.28 Пасища VII 11,028
Пчеларово 58829.155.26 Пасища VII 23,694
Пчеларово 58829.170.5 Пасища VII 41,549
Пчеларово 58829.35.28 Пасища VII 11,819
Пчеларово 58829.6.11 Ливада VI 6,596
Общо разпределена площ /дка/: 121,37

1.4. Калбие Халим Кадир:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Свободиново 65841.10.165 Ливада VIII 27,178
Бели вир 03410.10.869 Пасища VIII 16,532
Бели вир 03410.10.415 Пасища VIII 6,806
Бели вир 03410.10.424 Пасища VIII 25,236
Бели вир 03410.10.621 Пасища VIII 8,274
Бели вир 03410.10.899 Пасища VIII 37,297
Общо разпределена площ /дка/: 121.323

1.5. Ембие Мустафа Мюслюм:

Землище Имот № НТП Категория Площ
Яворово 87165.10.142 Пасища ІХ 18,819
Яворово 87165.10.165 Пасища ІХ 12,061
Яворово 87165.10.195 Пасища ІХ 18,667
Яворово 87165.10.310 Пасища ІХ 4,287
Яворово 87165.10.314 Пасища ІХ 2,517
Общо разпределена площ /дка/:   53,834

30