Обявление

Обяви

Община Черноочене със седалище и адрес на управление: с. Черноочене, ул. Шеста №9, на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закон за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 386/10.05.2024г. година Кмета на община Черноочене

О Б Я В Я В А :
КОНКУРС за длъжността – началник отдел „ Териториално и селищно устройство”, дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация – Черноочене – 1 работно място, пълно работно време, вид правоотношение: служебно.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно
класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):

1. Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
2. Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 3 години.
3. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

II. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:

1. Област на висше образование –„Технически науки“.
2. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“.
3. Дигитална компетентност, управленска компетентност, професионална
компетентност, работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна
компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен).
4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по
чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се
ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация
при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Първи етап – допускане по документи и решаване на тест- ЗМСМА, Закона за
държавния служител и ЗУТ.
2. Втори етап – провеждане на интервю с класираните кандидати.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс (по образец) –Приложение №3 към чл.17, ал.2 от
Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители (НПКПМДСл).
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България
образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в
заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за
признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за
академично признаване на Националния център за информация и документация,
в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване,
като копие на диплома не се прилага.
4. Копия от документи за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на
продължителността на професионален опит.
5. Автобиография (CV).
6. Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е
придобил ранг като държавен служител.
7. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при
наличие на такива.
8. Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

V. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или чрез
пълномощник до 17:00 часа на 22.05.2024г. на адрес: Община Черноочене ул. Шеста
№ 9 или по електронен път на e-mail адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg, като в
този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да
бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VI. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения
във връзка с конкурса:

На информационното табло в административната сграда на Община Черноочене в с.
Черноочене, ул. Шеста №9 и на електронната й страница www. chernoochene.com

VII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна
характеристика:
1. Ръководи, организира и контролира дейността на отдела. Осъществява ръководство и контрол на капиталното строителство на територията на общината.
2. Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на
строителни книжа.
3. Извършва проверка и подготовка на доклади, становища и отговори на писма,
молби и сигнали свързани с дейността на отдела и др.

VIII. Основната заплата определена за длъжността е в размер от 933. 00 лева, като
основната заплата се определя в зависимост от професионалния опит на
спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредба за заплатите на служителите в
държавната администрация и Вътрешни правила за работната заплата в община
Черноочене.

IX. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на
кандидатите при подаване на документите.

За информация:
Адрес: с. Черноочене, ул. „ Шеста” №9
Дирекция „ Специализирана администрация“
www.chernoochene.com
Телефон за контакт: 03691/ 6385
Лице за контакт: Юмюгюл Фейзула – специалист „ Човешки ресурси“

Настоящото обявление за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Черноочене.

Съгласувал:
Юрисконсулт /Н. Реджеб/……………………..

Кмет на община Черноочене:…………………..
/инж. Айджан Ахмед/

Приложения:


deklaracia_7

deklaracia_17

prilojenie_3