Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 57 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, по ред определен с Постановление №13 от 29.01.2024г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024г.. Промените могат да се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
Поради лошото състояние на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа на Община Черноочене, възникна необходимост от неотложни текущи ремонти, чрез изкърпване на дупки и отстраняване на единични повреди на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа, без да променя конструкцията им.
С приемане бюджета на Община Черноочене за 2024 година, част от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 388 000,00 лв. е заделен в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, която е предвиден за текущи ремонти.
В тази връзка е необходимо кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите, средствата в размер на 388 000,00 лв. да се трансформират от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г., Общински съвет – с. Черноочене
РЕШИ:

I. Дава съгласие на кмета на Община Черноочене да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 388 000,00 лв. от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа, съгласно Приложение № 5 към чл. 50, ал. 3, т. 1 от ПМС № 13/2024 г.

Приложение: Справка по чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти – Приложение № 5 към чл. 50, ал. 3, т. 1 от ПМС № 13/2024 г.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Финансов контрольор

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация“

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

Инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Prilojenie_5_50_3_1_spravka