Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 30.04.2024 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година.

– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

7.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ инж.МЕСРУ МЮМЮН /