Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2024 година.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се направи актуализация на следните обекти:
1. Нов обект: „Закупуване на копирно устройство за Общинска администрация“ в дейност „Общинска администрация“ с годишна с годишна задача 3 600 лв.
2. На обект: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Габрово, общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ със сметна стойност 120 000 лв. годишната задача да се занули.
3. На обект: „Доставка на един брой специализиран автомобил-автовишка за нуждите на община Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в разходен § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ годишна задача да се увеличи от 50 000 лв. на 84 000 лв.
4. Нов обект: „Изработка и монтаж на метална кабина с размери в план 2.60м/3.5м и височина 2.20-2.30м за два броя банкомати в УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене“ в дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с годишна задача 10 000 лв.
5. На обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ1432-ЕТАП 2.2 ОТ КМ 10+170 ДО 11+828 КМ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ1434-ЕТАП 3.1 ОТ КМ 0+000 ДО 2+100 КМ И ЕТАП 3.3 ОТ КМ 3+000 ДО 6+086 КМ И ОТБИВКА ЗА С.ЯВОРОВО“ годишната задача от 2 167 616 лв. да се увеличи на 2 252 338 лв.
6. На обект: „Закупуване на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Черноочене“ годишната задача от 158 912 лв. да се намали на 144 000 лв.
7. Нов обект: „Изработка и монтаж на метална кабина за обществена спирка в махала Минзухар, с. Минзухар, общ. Черноочене“, в дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ с годишна задача 2 590 лв.

След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2024 година няма да се промени, т.е. ще възлиза на 5 513 526 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2024 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир – Финансов контрольор

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Dokladna_aktual_Kapitalovi-April_2024