Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2024/2025 година:
Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Патица 55568.23.31 8 1461
1.2 Патица 55568.10.4 8 7358
1.3 Патица 55568.7.18 8 733
   2.1 Комунига 38176.5.509 9 1814
3.1 Минзухар 48307.64.26 5 2788
  1. Определя размер 30 на сто от наемите да бъдат отделени за съответните населени места.
  2. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

  /Наим Реджеб/                                                                 

Директор –                                                                          С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                        инж. АЙДЖАН АХМЕД                               /Неджатин Салим/                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА